null

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia wykonywanie operatów szacunkowych.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Nieruchomości Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Żoliborz zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:

„Wykonanie operatów szacunkowych do celów: aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, określenia renty planistycznej, wypłaty odszkodowań/wykupu, nabycia i zbycia nieruchomości, określenia wartości ograniczonych praw rzeczowych, prowadzenia postępowań sądowych i przetargowych oraz na wykonanie opracowań określających wartość nieruchomości na dzień 27.05.1990r.”

Zadaniem realizującego zamówienia będzie sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie dzielnicy Żoliborz, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.

Warunkiem zawarcia umowy będzie przedstawienie aktualnej polisy ubezpieczeniowej, bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego nadanych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zgodnie z art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Wykonawca wskazuje w ofercie ceny brutto za wykonanie poszczególnych wariantów zamówienia. Kryterium wyboru wykonawcy będzie najniższa cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, wyliczona poprzez pomnożenie ceny jednostkowej za poszczególne rodzaje wycen przez planowaną liczbę wycen i ich zsumowanie.

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.