null

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez obowiązku stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych na „Wykonanie operatów szacunkowych do celów: aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, określenia renty planistycznej, wypłaty odszkodowań/wykupu, nabycia i zbycia nieruchomości, określenia wartości ograniczonych praw rzeczowych, prowadzenia postępowań sądowych i przetargowych oraz na wykonanie opracowań określających wartość nieruchomości na dzień 27.05.1990r.”

Zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania została wybrana oferta złożona przez RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE S.C. Marek Juszczak, Sylwia Juszczak, Maciej Juszczak WYCENA, DORADZTWO z siedzibą przy ul. Ołówkowej 1D lok. 56; 05-800 Pruszków, z ceną za realizację całości zamówienia 16 983,84 zł brutto.

Wykonawca spełnia wszystkie wymogi określone w zaproszeniu do złożenia oferty oraz proponuje realizację zamówienia za najniższą cenę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przeznaczył na realizację przedmiotowego postępowania kwotę w wysokości 24 400,00 PLN.

Wykonawca, którego oferta została wybrana został poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.

 

Załączniki: