null

Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

WYKAZ NR 76/2022

Adres nieruchomości

al. Wojska Polskiego

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Działka ewidencyjna nr 238 z obrębu 7-01-07 o powierzchni 394 m2.

Powierzchnia do przekazania

394 m2

Opis nieruchomości

Teren zagospodarowany, stanowiący podwórze przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Wojska Polskiego 30.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Żoliborza Historycznego z dnia 10.10.2006 r. grunt położony w jednostce terenowej MW 10b, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Cel dzierżawy – pod aktualne zagospodarowanie.

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres do 3 lat.

Wysokość czynszu

Miesięczna stawka czynszu netto = 0,22 zł/m2.

Miesięczny czynsz netto = 86,68 zł.

Miesięczny czynsz brutto = 106,62 zł (w tym 19,94 zł podatku VAT ustalonego według 23% stawki).

Warunki zmiany wysokości czynszu

Aktualizacja wysokości czynszu jeden raz w roku w IV kwartale, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku, według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku.

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

Do 10 dnia każdego miesiąca.

Uwagi

Wydzierżawienie gruntu na wniosek dotychczasowego dzierżawcy.

Data wywieszenia wykazu – 18 listopada 2022 r.
Data zdjęcia wykazu – 9 grudnia 2022 r.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Agata Marciniak-Różak
Z-ca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy