null

Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. J. Ch. Paska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

WYKAZ NR 67/2023

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. J.Ch. Paska  

Oznaczenie nieruchomości  według katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)

Działki ewidencyjna nr 64/3, obręb 7-04-17,

 

Powierzchnia do przekazania

73 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi grunt niezabudowany, zagospodarowany pod zieleń

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Grossów” zatwierdzonego  Uchwałą Nr 834/LXVIII/2001 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 7 listopada 2001 r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW/1 o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.

Cel dzierżawy: zieleń przydomowa

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres do 3 lat

Wysokość czynszu miesięcznego

 (73 m2 x 1,05 zł/m2) 76,65 zł netto

Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki.

Kwota miesięcznego czynszu na dzień wywieszenia wykazu wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% wynosi 94,28 zł

Warunki zmiany wysokości czynszu

 

aktualizacja wysokości czynszu jeden raz w roku, zgodnie z publikowanym przez Prezesa GUS współczynnikiem wzrostu cen towarów i usług.

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

opłaty miesięczne – do 10 dnia każdego miesiąca
przez cały okres dzierżawy.

Uwagi

Nieruchomość przygotowywana do wydzierżawienia na wniosek dotychczasowego Dzierżawcy

 

Data wywieszenia 17.08.2023r
Data zdjęcia wykazu 7.09.2023r

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

/-/ Renata Kozłowska