null

Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 34/36

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

WYKAZ NR 68/2023

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Mickiewicza 34/36

Oznaczenie nieruchomości  według katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)

działka nr 164/2 i 279 z obrębu 7-01-08

Powierzchnia do przekazania

30 m2  

Opis nieruchomości

teren przy budynku wielorodzinnym

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „otoczenia ulicy Juliusza Słowackiego”-  teren położony w obszarze oznaczonym jako MW20 (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna)

 

Cel dzierżawy: teren pod rusztowanie i kontener

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres do 3 lat

Wysokość czynszu

2,93 zł za 1m2, co w stosunku miesięcznym stanowi kwotę  87,90 zł. Kwota czynszu będzie powiększana o podatek VAT, ustalony według obowiązującej w danym miesiącu stawki (na dzień publikacji wykazu jest to 23%).

Warunki zmiany wysokości czynszu

aktualizacja wysokości czynszu jeden raz w roku, zgodnie z publikowanym przez Prezesa GUS współczynnikiem wzrostu cen towarów i usług.

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

opłaty miesięczne – do 10 dnia każdego miesiąca przez cały okres dzierżawy.

Uwagi

wydzierżawienie gruntu na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej
ul. Mickiewicza 34/36  

Data wywieszenia 23.08.2023
Data zdjęcia wykazu 12.09.2023r

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
/-/ Paweł Michalec