null

Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Dygasińskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

WYKAZ NR 69/2023

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Dygasińskiego

Oznaczenie nieruchomości  według katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)

Działka ewidencyjna nr 3, obręb 7-01-03

Powierzchnia do przekazania

113 m2

Opis nieruchomości

Teren ogrodzony, wykorzystywany jako zieleń przydomowa oraz dojazd i dojście do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4 z obrębu 7-01-03

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Żoliborza Dziennikarskiego” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/504/2011 Rady m.st. Warszawy z 20-10-2011r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MN5 o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową z przewagą budownictwa jednorodzinnego.

 

Cel dzierżawy: zieleń przydomowa oraz dojazd i dojście do nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 4 z obrębu 7-01-03

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres do 3 lat

Wysokość czynszu miesięcznego

 (113 m2 x 1,05 zł/m2) 118,65 zł netto

Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki.

Kwota miesięcznego czynszu na dzień wywieszenia wykazu wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% wynosi 145,94 zł

Warunki zmiany wysokości czynszu

aktualizacja wysokości czynszu jeden raz w roku, zgodnie z publikowanym przez Prezesa GUS współczynnikiem wzrostu cen towarów i usług.

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

opłaty miesięczne – do 10 dnia każdego miesiąca przez cały okres dzierżawy.

Uwagi

Nieruchomość przygotowywana do wydzierżawienia na wniosek dotychczasowego Dzierżawcy

Data wywieszenia 24.08.2023r
Data zdjęcia wykazu 14.09.2023r
Zastępca Burmistrza

Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
/-/ Renata Kozłowska