null

Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. E. Drużbackiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

WYKAZ NR 71/2023

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. E. Drużbackiej  

Oznaczenie nieruchomości  według katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)

Działka ewidencyjna nr 112, obręb 7-01-01,

Powierzchnia do przekazania

7 m2

Opis nieruchomości

Na działce usytuowane jest ogrodzenie

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia ul. Juliusza Słowackiego zatwierdzonego Uchwałą Nr 2067/LXXXIII/2002 Rady Gminy Warszawa Centrum z dnia 10 października 2002 roku, działki znajdują się w jednostce terenowej MN7, gdzie przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

Cel dzierżawy: zieleń

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres do 3 lat

Wysokość czynszu miesięcznego

 (7 m2 x 1,05 zł/m2) 7,35 zł x12 miesięcy x 3 lata = 264,60 zł.

Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki.

Kwota jednorazowego czynszu na dzień wywieszenia wykazu wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% wynosi 325,46 zł

Warunki zmiany wysokości czynszu

Ze względu na czynsz jednorazowy za cały okres dzierżawy aktualizacji wysokości czynszu nie przewiduje się

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

opłata jednorazowa – w ciągu  10 dni od daty podpisania umowy.

Uwagi

 

Data wywieszenia 24.08.2023r
Data zdjęcia wykazu 14.09.2023r

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
/-/ Renata Kozłowska