null

Komisja Infrastruktury i Budżetu - 28-09-2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 28 września 2021 r., godz. 18:00. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Projekt

PORZĄDEK  OBRAD

posiedzenia

Komisji Infrastruktury i Budżetu

w dniu 28 września  2021 r., godz. 18.00

tryb zdalny

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie stanowiska Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m. st. Warszawy w sprawie przygotowywanej inwetycji PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. pt.:”Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze) w ramach projektu pn.: “Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”.
  3. Zaopiniowanie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2021 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1282/21 z dnia 6 września 2021 r.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy na rok 2022.
  5. Wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady m. st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m. st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

                                               Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Budżetu

                                                                                 /- Joanna Tucholska -/

Zaproszeni goście:

Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Pani Renata Kozłowska – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st.  Warszawy

Pani Agata Marciniak-Różak - Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st.  Warszawy

Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Pan Marek Chmurski – Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. Rozwoju Infrastruktury Kolejowej

Pan Michał Szpakiewicz p.o Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Pani Maria Szwałko -  Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Pani Urszula Markiewicz-Cachro – Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Pani Anna Kornacka – Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl

 

Transmisja obrad link: https://zoliborz.esesja.pl/