null

Posiedzenie Komisji Komisji Infrastruktury i Budżetu - 6-10-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK  OBRAD

posiedzenia

Komisji Infrastruktury i Budżetu

w dniu 6 października  2021 r., godz. 16:30

tryb zdalny

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady m. st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m. st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – DRUK NR 189.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

                   Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Budżetu

                                                                           /- Joanna Tucholska- /

Zaproszeni goście:

Pani Agata Marciniak-Różak - Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st.  Warszawy

Pani Anna Kornacka – Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl