null

ROZEZNANIE RYNKU (szacowanie wartości zamówienia)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - Wydział Oświaty i Wychowania planuje realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie programu komputerowego w zakresie elektronicznego prowadzenia kadr i urlopów oświatowej kadry kierowniczej tj. dyrektorów szkół i placówek oświatowych”

W celu wyboru odpowiedniej procedury przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako Zamawiający ma obowiązek dokonać szacowania wartości zamówienia (art. 32 -35 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Niniejsze zapytanie ma charakter szacowania wartości i nie zostanie zakończone wyborem oferty. Zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Moduł I. - Kadry

  1. Elektroniczna baza danych oświatowej kadry kierowniczej zawierająca:

- nr PESEL,

- imię (imiona) i nazwisko,

- data urodzenia,

- adres zamieszkania,

- stanowisko (od kiedy - do kiedy),

- pełna nazwa placówki (z adresem),

- dodatki do wynagrodzenia (motywacyjny, funkcyjny) przyznany na okres od-do,

- wynagrodzenie zasadnicze,

- wykształcenie (np. magister z przygotowaniem pedagogicznym),

- stopień awansu zawodowego,

- staż pracy (z podziałem na ogólny i pedagogiczny),

- daty urlopu bezpłatnego,

- kadencja (od – do),

- szkolenia BHP (do kiedy ważne),

- nagroda jubileuszowa (na kiedy przypada, rocznica, wysokość nagrody),

- oceny pracy (jaka ocena, do kiedy ważna, data dokonania oceny),

- badania lekarskie (do kiedy ważne, informacja o jednostce medycyny pracy),

- zwolnienia lekarskie (od-do).

2. Generowanie raportów, eksport wybranych danych do excel, zaciąganie danych do gotowych druków/pism.

3. Powiadomienia mail o zbliżających się terminach.

Moduł II. - Urlopy

1. Dane dotyczące ilości dni przysługującego urlopu, z podziałem na:

- urlop zaległy (za rok poprzedni),

- urlop bieżący,

- urlop na żądanie.

2. Możliwość tworzenia planu urlopowego (z koniecznością zaplanowania urlopu zaległego do końca 30.09.danego roku).

3. Informacja o ilości dni urlopu pozostałego do wykorzystania.

4. Możliwość składania w wniosków urlopowych w formie elektronicznej:

- wniosek o udzielenie urlopu zgodnie z planem urlopowym,

- wniosek o przesunięcie zaplanowanego urlopu w dniu .... na inny dzień,

- wniosek o udzielenie urlopu na żądanie,

- wniosek o udzielenie dnia wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem,

- wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego,

- wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego.

5. Informacja mail do wnioskodawcy o statusie złożonego wniosku (o zakończeniu procesu i sposobie jego zakończenia – zgoda, brak zgody). W przypadku zgody, automatyczna modyfikacja danych w programie.

6. Możliwość wygenerowania wniosków.

7. Przejrzysty grafik zaplanowanych i wykorzystanych urlopów (automatyczne zaznaczanie wykorzystania urlopu – innym kolorem zaległego, bieżącego, na żądanie.

8. Automatyczne zaznaczanie na grafiku przesuniętego urlopu.

9. Automatyczne wpisywanie danych o wykorzystanym urlopie do „Karty urlopowej” dyrektora (możliwość wygenerowania wydruku, eksportu do Excel).

10. Powiadomienie mail o zbliżającym się zaplanowanym urlopie (min. 3 dni przed).

11. Ustawienie ścieżki akceptacji wniosków.

12. Osoby zastępujące dyrektora – możliwość wybrania z dostępnej listy.

13. Podgląd historii pracy.

14. Możliwość wydruku danych.

Do programu powinien mieć dostęp każdy dyrektor publicznej szkoły i placówki oświatowej mającej swoją siedzibę na terenie Dzielnicy Żoliborz, z hasłem oraz możliwością elektronicznego składania wniosków i podglądem swojego profilu.

System powinien także:

- pozwalać na sprawdzenie uprawnionym pracownikom Urzędu (Burmistrz, Wydział Oświaty i Wychowania) aktualnego statusu dyrektora np. czy jest na urlopie, zwolnieniu itp.,

- mieć możliwość blokowania funkcjonalności,

- posiadać panel administracyjny pozwalający na bieżące konfigurowanie parametrów aplikacji, w tym dodawanie kolejnych osób,

- działać z powszechnie dostępnymi przeglądarkami internetowymi.

Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej:

Proszę o przesłanie propozycji cenowej w ciągu 7 dni od ukazania się niniejszego rozeznania rynku w wersji elektronicznej, zgodnie z poniższym formularzem cenowym, na adres zoliborz.WOW@um.warszawa.pl

W poniższej tabeli proszę zaznaczyć ile czasu będzie wynosił czas realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy.

Wartość cenową należy podać w złotych polskich. Przedstawione wartości cenowe powinny być podane w wartości: netto, VAT, brutto.

Lp.

Przedmiot

Wartość netto

Vat%

Wartość brutto

1

Dostawa  i wdrożenie programu

2

Usługa utrzymania

ŁĄCZNIE:

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy  (w miesiącach)

W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres: zoliborz.WOW@um.warszawa.pl