null

Co i jak załatwimy w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz - komunikat

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Realizując postanowienie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzono z dniem 16 marca 2020 r. tymczasowe zasady organizacji pracy urzędu dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń. 
Prosimy o zapoznanie się z informacją poniżej. 
Załatwiamy tylko sprawy z punktów 1, 2 , 3, 4.
Przed wejściem do budynku prosimy o zdezynfekowanie rąk.
Przy stanowisku może przebywać tylko 1 osoba.

Kasy urzędu zostały zamknięte

Opłaty należy wnosić przelewem we własnym zakresie.
*** Informacja z wykazem numerów rachunków bankowych znajduje się na dole strony***

Pozostałe informacje:

 1. Kancelaria urzędu jest czynna zarówno dla dostarczycieli przesyłek jak i interesantów. W kancelarii możemy złożyć wszystkie sprawy z zakresu działania Urzędu Dzielnicy. Prosimy o podawanie na składanych dokumentach dokładnych danych adresowych takich jak; telefon, mail.

  Informacje w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu centrali 22 443 90 00, dokumenty można przesłać także na adres zoliborz.urzad@um.warszawa.pl
 2. Dowody osobiste tylko w zakresie wydawania dowodów na które wnioski zostały już złożone. Wnioski można składać za pośrednictwem e-PUAP.
  Pozostałe sprawy meldunkowe będą rozpatrywane indywidualnie. 
  W zakresie dowodów osobistych informacje możemy uzyskać pod numerem telefonu 22 443 89 24.
 3. Rejestracja pojazdów tylko fabrycznie nowych – trzeba posiadać dowód wpłaty na konto nr 22 1030 1508 0000 0005 5003 7106 

  Wysokości opłat dla rejestracji nowego pojazdu
  1. Samochód - 180,50 zł
  2. Motocykl, ciągnik rolniczy – 121,50 zł
  3. Motorower - 111,50 zł
  4. Przyczepa – 121,50 zł

   W zakresie rejestracji pojazdów informacje możemy uzyskać pod numerem telefonu 22 443 89 37

   Osoby, które nie dokonają w terminie 30 dni rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju Unii albo nie zgłoszą zbycia/nabycia nie będą podlegać karze pieniężnej o której mowa w art. 140 mb Prawo o ruchu drogowym, jeżeli nie miały możliwości dokonania takiego zgłoszenia.
 4. Prawa jazdy tylko w zakresie wydania dokumentu – trzeba posiadać dowód wpłaty. Wnioski można składać za pośrednictwem e-PUAP. na konto nr 22 1030 1508 0000 0005 5003 7106 
  opłata w wysokości 100,50 zł
  W zakresie praw jazdy informacje możemy uzyskać pod numerem telefonu 22 443 89 37
 5. Paszporty Terenowy Punkt Paszportowy w Warszawie na Żoliborzu zawiesza działalność do odwołania. Czasowy odbiór dokumentów, dla których wnioski zostały złożone w tym Punkcie odbywa się w Referacie nr 1 przy ul. Kruczej 5/11 w Warszawie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie 22 695 73 02 w sytuacjach niecierpiących zwłoki.
 6. Porady prawne w zakresie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego zostały zawieszone do dnia 31 marca. Wszelkie informacje możemy uzyskać pod telefonem 19 115.
 7. Podatki – Prosimy o oczekiwanie na decyzje podatkowe, termin ich wysłania może ulec przesunięciu. Zapłata za podatek jest wymagana w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji, bez względu na termin jej otrzymania.
 8. Użytkowanie wieczyste – w przypadku potrzeby wyjaśnienia prosimy o mail na adres zoliborz.wnd@um.warszawa.pl lub pod numerem 22 443 89 10
 9. Działalność gospodarcza – Złóż wniosek w CEIDG wniosek bez wychodzenia z domu → https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ 

  Wniosek można złożyć:
  1. on-line za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl) i podpisania go za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego (informacje o szybkim sposobie uzyskania profilu zaufanego przez Internet można uzyskać pod w/w adresem oraz adresem wskazanym poniżej.
   https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-firme-jednoosobowa-samozatrudnienie/jak-zarejestrowac-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-przez-internet-krok-po-kroku/jak-zarejestrowac-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-przez-internet-krok-po-kroku
  2. w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres wybranego urzędu gminy (nie obowiązuje rejonizacja). Wniosek składany w ten sposób powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.
   Dodatkowo należy przypomnieć, że zmian we wpisie w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności gospodarczej, oraz wykreślenia wpisu z rejestru, przedsiębiorca będzie mógł dokonać w dowolnym terminie od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność złożenia wniosku o zmianę wpisu lub jego wykreślenie.
   Przedsiębiorca będzie mógł zmienić datę (także wstecz) oraz podać, że rezygnuje z zawieszenia działalności, z wznowienia działalności lub z zaprzestania wykonywania działalności, tak, aby wpis zawierał dane zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

 10. Ubezpieczenia załatwiamy tylko elektronicznie bjozefowicz@interia.pl telefon 512-734-997.
 11. Urząd Stanu Cywilnego – tylko ul. Andersa 5 tel. 22 443 12 30. Usługi znacznie ograniczono prosimy o sprawdzenie pod adresem strony internetowej lub telefonicznie.

Wykaz numerów kont rachunków bankowych

 • 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 
  (Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika) 
 • 22 1030 1508 0000 0005 5003 7106 
  (wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych) 
 • 31 1030 1508 0000 0005 5003 7041 
  (wpłaty za wnioski o udostępnianie danych meldunkowych) 
 • 53 1030 1508 0000 0005 5003 7033 
  (wpłaty z tytułu depozytów) 
 • 22 1030 1508 0000 0005 5003 7009
  Wpłaty z tytułu: opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, opłat za nabycie nieruchomości /gruntu/, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, podatku od nieruchomości /osoby prawne/, podatku od środków transportowych.
  Od 01.01.2011r. każdy podatnik podatku od nieruchomości (osoba fizyczna) ma przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, który wskazany jest na decyzji wymiarowej.
 • 97 1030 1508 0000 0005 5003 7017
  (wpłaty z tytułu wydatków)
 • 34 1030 1508 0000 0005 5003 7084
  (wpłaty z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)
 • 06 1030 1508 0000 0005 5003 7297
  (wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi OZGOK )
  W sytuacji, gdy nie było możliwe nadanie indywidualnego numeru bankowego (numer nadawany jest podczas składania deklaracji w siedzibie urzędu), opłatę należy wnosić na rachunek dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości.
  Aby uiścić opłatę należy:
  • podać dane identyfikujące składającego deklarację, miejsce zamieszkania lub siedziby oraz adres nieruchomości,
  • w tytule wpisać OZGOK,
  • uiszczać opłatę do 28 dnia każdego miesiąca.
 • 03 1030 1508 0000 0005 5003 7254
  (wpłaty z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów),
 • 56 1030 1508 0000 0005 5003 7173
  (wpłaty z tytułu koncesji  na sprzedaż alkoholu),
 • 78 1030 1508 0000 0005 5003 7262
  (wpłaty z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych),