null

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na asfalcie niebieski kwadrat w nim znak osoby z niepełnosprawnością

Zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze. zm.). Urząd Dzielnicy Żoliborz organizuje dowóz uczniów niepełnosprawnych. Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci niepełnosprawnych mają do wyboru dwie formy dowozu: dowóz zbiorowy organizowany przez gminę lub dowóz indywidualny realizowany przez rodziców/prawnych opiekunów.

Dowóz zorganizowany

Usługa świadczona jest przez specjalistyczne firmy transportowe, które zapewniają dowóz samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych oraz opiekę podczas realizacji tej usługi.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz następujące dokumenty:

  • Wniosek o dowóz zbiorowy dziecka – wniosek;
  • Kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • Zaświadczenie ze szkoły/ placówki oświatowej, do której dziecko będzie uczęszczało w kolejnym roku szkolnym.

Dowóz indywidualny

Zgodnie z Zarządzeniem nr 455/2020 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek powierzenie zadania dowozu  następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem a m. st. Warszawa i polega na zwrocie poniesionych kosztów.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz następujące dokumenty:

  • Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia – wniosek;
  • Kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • Zaświadczenie ze szkoły/placówki oświatowej, do której dziecko będzie uczęszczało
    w kolejnym roku szkolnym.

Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice/opiekunowie prawni byli dysponentami samochodu wykorzystywanego do przewozu dziecka niepełnosprawnego.

Uprzejmie informujemy, że w związku z procedurą przetargową, wnioski o zapewnienie dowozu zorganizowanego w roku szkolnym 2022/2023 należy składać w terminie do 11 kwietnia 2022 r.,
w głównej siedzibie Urzędu Dzielnicy Żoliborz przy ul. Słowackiego 6/8 lub przesłać pocztą.