null

Informacja Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy dot. budynków prochowni w Parku im. Stefana Żeromskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pod koniec lipca, decyzją Prezydenta m.st. Warszawy budynki prochowni północnej i południowej położone w Parku im. Stefana Żeromskiego na Żoliborzu zostały przekazane do administrowania przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (formalne przekazanie nastąpiło 4 sierpnia br.). Obiekty te wcześniej zarządzane były przez wiele lat przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, a następnie przez kilka miesięcy przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy.

Mieszkańcy Żoliborza niejednokrotnie publicznie apelowali o prowadzenie działalności kulturalnej czy społecznej w prochowniach, czego wyrazem były m.in. pisma i listy otwarte w tej sprawie (m.in. pismo skierowane 31 stycznia 2023r. do Rady Dzielnicy). Dlatego Zarząd Dzielnicy podjął decyzję o przekazaniu obiektów do dyspozycji Żoliborskiego Domu Kultury, który już prowadzi działalność w powiązanym funkcjonalnie z prochowniami Forcie Sokolnickiego. W tym celu opublikowaliśmy wykaz (nr 72/2023) o przeznaczeniu nieruchomości do użyczenia, co umożliwi nam zastosowanie - w kolejnym kroku - procedury użyczenia budynków Żoliborskiemu Domu Kultury na okres do 3 lat.

Aby Żoliborski Dom Kultury mógł już teraz korzystać z obiektów prochowni i przygotować się do przeprowadzenia konkursu na dzierżawę budynku prochowni północnej, 20 września podpisaliśmy umowę użyczenia. 

Taki tryb procedowania jest niezbędny, aby Żoliborski Dom Kultury, jako nowa jednostka zarządzająca obiema prochowniami, mógł zgodnie z przepisami zgromadzić komplet dokumentacji konkursowej, w tym:

 • opinię Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 • zaświadczenia o braku roszczeń do nieruchomości z:
  • Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy
  • Zespołu Prawnego dla Dzielnicy Żoliborz
  • Wojewody Mazowieckiego 
  • Biura Spraw Dekretowych
  • Ministra Rozwoju i Technologii
  • Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Należy podkreślić, że wraz z przekazaniem obiektów w zarządzenie Zarząd Dzielnicy nie otrzymał żadnej dokumentacji, która jest niezbędna do rozpisania konkursu czy do podpisania jakiejkolwiek umowy na korzystanie z tych obiektów. Te czynności Zarząd Dzielnicy musiał podejmować od początku.

Bardzo ważnym problemem okazał się fakt, że obiekty zostały przekazane Dzielnicy po obrysie murów budynku, a więc bez jakiegokolwiek przyległego terenu, co uniemożliwiałoby prowadzenie działalności gastronomicznej poza budynkiem.

Dlatego Zarząd Dzielnicy podjął rozmowy z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy w celu udostępnienia dodatkowo terenu przed wejściem i w pobliżu prochowni. Ustalenia obszaru oraz zasad udostępnienia zielonego terenu Parku dla potrzeb zewnętrznego ogródka gastronomicznego zmierzają do finału.

Niezbędne jest także ustalenie możliwej lokalizacji składowania opadów przez przyszłego dzierżawcę i uzyskanie dla zaproponowanego miejsca akceptacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jako Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podjęliśmy już w tej sprawie działania i liczmy na szybkie zakończenie procesu opisanych wyżej uzgodnień.

Natomiast w budynku prochowni południowej chcielibyśmy nawiązać do działalności prowadzonej tam przez wiele lat przez Fundację „Dziecko i Sztuka” i m.in. prowadzić zajęcia Żoliborskiego Domu Kultury dla dzieci i młodzieży, które pozwolą im rozwijać się artystycznie.

Podsumowując, działania Zarządu Dzielnicy - w porozumieniu z Dyrektorem Żoliborskiego Domu Kultury – zmierzają do następujących celów:

 1. w sprawie prochowni północnej – zgromadzenia niezbędnej dokumentacji i ogłoszenia jeszcze w październiku konkursu na najem tego obiektu, który na jasnych i rynkowych warunkach wyłoni przedsiębiorcę do prowadzenia działalności komercyjno-gastronomicznej,
 2. w sprawie prochowni południowej – zagospodarowania tego obiektu przez Żoliborski Dom Kultury do prowadzenia działalności statutowej, w szczególności zajęć plastycznych dla dzieci.

Opisane wyżej działania Zarządu Dzielnicy zmierzają do zapewnienia mieszkańcom – w możliwie najkrótszym terminie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i zasad transparentności – w obu obiektach prochowni zarówno oferty komercyjno-gastronomicznej, jak i kulturalnej.