null

Inicjatywa lokalna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Inicjatywa lokalna to forma współpracy mieszkańców z jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Dlatego jeżeli mieszkańcy mają pomysł na konkretne, ważne dla swojej społeczności przedsięwzięcie, to mogą złożyć do Urzędu wniosek o realizację inicjatywy lokalnej, aby wspólnie, przy wsparciu miasta, ten pomysł zrealizować.

Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • rewitalizacji.

 Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron – mieszkańców i Urzędu.

 • Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na: pracy społecznej,  świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
 • Urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy (nie jest to dotacja), np. poprzez  zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Trzeba pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych.
 • Mieszkańcy mogą otrzymać od Urzędu na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej. 
 • Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej mogą złożyć  w Zespole Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich Urzędu Dzielnicy Żoliborz :

 • mieszkańcy (minimum dwie osoby),
 • mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem spółdzielni socjalnych - zob. art 3a wspomnianej ustawy).Formularz wniosku o realizację inicjatywy lokalnej

Ocena wniosku odbywa się zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały nr XXIV/604/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016 r. i polega na przyznaniu punktów za:

 • Celowość wniosku ze względu na potrzeby społeczności lokalnej
 • Stan przygotowania lub realizacji zadania publicznego
 • Wkład pracy społecznej w realizację zadania publicznego
 • Stopień zaangażowania finansowego Miasta w stosunku do całkowitej wartości zadania publicznego
 • Dostępność rezultatów realizacji zadania publicznego
 • Liczbę mieszkańców popierających realizację zadania publicznego

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawierana jest umowa na czas określony o realizację inicjatywy lokalnej a po jej zakończeniu sporządzane jest sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące inicjatywy lokalnej znajdziesz w broszurze oraz na stronie http://inicjatywa.um.warszawa.pl/lokalna

Na Żoliborzu zrealizowano następujące projekty w ramach inicjatywy lokalnej:

 1. „Mural AK na Żoliborzu – folder” – 2017 r. 

  Wkład społeczny

  Wkład Miasta

  Wykonanie zdjęć, opracowanie składu, tekst, kolportaż

  koszty druku

 2. „Ogród w Witkacym - Witkacy w ogrodzie” – 2018 r. 

  Wkład społeczny

  Wkład Miasta
  Ankieta badania potrzeb, projekt ogrodu, kosztorys – piknik roboczy, sadzenie krzewów, roślin zdobnych oraz stworzenie ogródka warzywno- ziołowego w drewnianych skrzynkach

  koszty zakupu ziemi, nasion trawy, krzewów kwiatów, skrzynek, płyt chodnikowych, ławek, śmietników, 
 3.   „Ogródek warzywno – ziołowy przy Przedszkolu nr 197 „DOREMI” wraz z infrastrukturą”2018 r.

  Wkład społeczny

  Wkład Miasta

  Kiermasz świąteczny – logistyka i prowadzenie, projekt ogrodu z wizualizacją, akcja społeczna – piknik, nasadzenia, składanie donic, promocja

  koszty zakupu domku narzędziowego, donic, płyt chodnikowych, zabawki ogrodowej, poczęstunku piknikowego

 4. O!tworzymy ogród” Rewitalizacja terenu zielonego – ogrodu przy Przedszkolu nr 96 (Wyspiańskiego 5) – 2019 r.

  Wkład społeczny

  Wkład Miasta

  dokumentacja projektowa terenu, koncepcja ornitologiczna dużego karmnika dla ptaków,  przygotowanie miejsc do nasadzeń, montaż piaskownic, wykonanie tablicy kredowej oraz organizacja i prowadzenie warsztatów dla dzieci

  koszty wykonania 100m2 nawierzchni z podłożem, zakupu torfu i nasion trawy oraz zakupu piaskownic