null

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Żoliborskiego Domu Kultury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ZARZĄDZENIE NR 541/2022
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 4 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Żoliborskiego Domu Kultury

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 11a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2019 r., poz. 2020) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Żoliborskiego Domu Kultury z siedzibą w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. Śmiałej 21, 01 - 523 Warszawa (tymczasowa siedziba przy ul. A. Mickiewicza 22, 01 - 551 Warszawa).
§ 2. Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Żoliborskiego Domu Kultury określa ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. 1. Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem ogłoszenia niniejszego zarządzenia.
2.    Oferty należy składać na adres wskazany w załączniku do niniejszego zarządzenia w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia.
3.    Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od końcowego terminu składania ofert.
§ 4. Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Żoliborz.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
z  up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Aldona Machnowska-Góra
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Do pobrania:

Treść zarządzenia

Załącznik 1

Załącznik 2