null

Nowe narzędzie umarzania długów w mieszkaniach komunalnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa, zgodnie z uchwałą radnych, oferuje dłużnikom czynszowym nowe narzędzie pomocy. Warszawiacy i warszawianki mają 18 miesięcy na przystąpienie do programu i elastycznie dobrane raty – miesięczne czy kwartalne oraz nawet do 10 lat na spłatę zadłużenia.

Nowe narzędzie umarzania długów ma pomóc mieszkańcom w wydostaniu się z trudnej sytuacji życiowej.

 • Okres obowiązywania narzędzia
  •  od dnia wejścia w życie uchwały tj. 29 czerwca do 30 grudnia 2030 roku.

   Wnioski o restrukturyzację, co do zasady, powinny być składane po wejściu w życie uchwały tj.
   od 1 lipca.

   Wzór wniosku w załączeniu.
   Jeżeli wniosek będzie złożony w innej formie niż wzór, również należy go przyjąć do rozpatrzenia
 • Kto może skorzystać
  • pełnoletnia osoba, która ma trudności ze spłatą zadłużenia za zajmowane mieszkanie gminne (w tym socjalne); 
  • pełnoletnia osoba, która już nie mieszka w mieszkaniu komunalnym, ale ciągle ma niespłacone zadłużenie za to mieszkanie;
  • pełnoletnia osoba, która odpowiada solidarnie za długi np. po dziadkach, rodzicach, partnerach;
 • Warunki przystąpienia do restrukturyzacji
  • posiadanie zadłużenia na dzień składania wniosku oraz na 31.12.2018 r. (jeżeli obecnie osoba posiada zadłużenie, ale nie miała go na 31.12.2018 r. wówczas nie może skorzystać z tego narzędzia);
  • dopuszcza się restrukturyzację długu w przypadku, gdy osoba zadłużona ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w mieszkaniu gminnym, ale pod warunkiem że nie prowadzi jej w tym mieszkaniu; i bezpieczeństwa w budynku, itp.);
  • złożenie wniosku w terminie do 18 miesięcy od wejścia  w życie uchwały, czyli najpóźniej do 29.12.2020 r. (do burmistrza dzielnicy lub dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy);
  • zawarcie umowy.
  • Istotnym elementem jest, że osoby zainteresowane restrukturyzacją mogą i powinny skorzystać z pomocy i doradztwa w dzielnicy lub ZGN-ie w zakresie wyboru wariantu.
 • Formy restrukturyzacji - do wyboru
  1. podstawowa jednorazowa
   • spłata 40% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy;
   • terminowe płacenie bieżących opłat przez 4 lata od podpisania umowy;
   • umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy. 
  2. podstawowa ratalna
   • spłata 60% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat,
   • gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
   • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
   • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);
   • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy;
   • umorzenie 40% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.
  3. specjalna dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną
   • spłata 40% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku  do 5 lat, gdy dług
   • nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
   • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
   • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy  np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);
   • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy;
   • umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.

    Istnieje możliwość łączenia tego wariantu z wariantem podstawowym w przypadku, gdy dług dotyczy zarówno okresu w którym mieszkanie ogrzewane było energią elektryczną oraz okresu, gdy mieszkanie ogrzewane było w innej formie np. co.
  4. specjalna dla osób solidarnie odpowiedzialnych za długi
   • spłata 60% „swojej” części zadłużenia (wyliczenie kwoty wg. wzoru) w ratach
   • w okresie od 1 roku  do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat,
   • gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
   • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
   • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);
   • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy,
   • zwolnienie z 40% zadłużenia od „swojej” części po wywiązaniu się z warunków umowy.
 • Pomoc przy wyborze wariantów i realizacji umowy
  • dłużnik wstępnie deklaruje wariant we wniosku;
  • wspólnie wypracowuje się najkorzystniejsze rozwiązanie po analizie możliwości finansowych dłużnika, tak aby dostosować optymalnie czas umowy do wysokości  rat możliwych do wpłaty przez dłużnika;
  • stały kontakt z dłużnikiem i szybka interwencja w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających czasowo kontynuowanie umowy.
 • Dodatkowe korzyści i możliwości
  • dopuszcza się dwukrotną zwłokę w opłatach bieżących lub ratach w każdym roku kalendarzowym ale nie dłuższą niż 21 dni;
  • gdy nastąpi zwłoka w opłatach w związku ze zdarzeniami losowymi, umowa będzie mogła być kontynuowana pod warunkiem, że w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia zwłoki, dłużnik wystąpi o udzielenie pomocy;
  • przywilej do kontynuowania umowy, gdy dłużnik solidarny wpłaci niższą kwotę opłat bieżących niż należne, ale po uzyskaniu zgody;
  • w przypadku śmierci dłużnika, który zawarł umowę, spadkobiercy mogą zawrzeć umowę o kontynuowaniu tej umowy, jeżeli złożą stosowny wniosek w terminie  do 12 m-cy od daty śmierci;
  • możliwość ubiegania się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu po zawarciu umowy (o ile powodem wypowiedzenia umowy był dług).