null

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów) dzieci i  młodzieży w wieku do 18 lat

Od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do jej ukończenia dziecko spełnia obowiązek szkolny, natomiast po jej ukończeniu  i do ukończenia 18 roku życia uczeń spełnia obowiązek nauki.

Prawo oświatowe  daje dyrektorom publicznych szkół podstawowych podstawę do kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy.

Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.

Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

  • uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
  • realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Na podstawie ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani  do:

  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  2. do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
  3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć ;
  4. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego (np. obowiązek może być spełniany również przez uczęszczanie do przedszkoli i szkół za  granicą).

Ustawya Prawo oświatowe zobowiązuje rodziców, na żądanie burmistrza dzielnicy, na terenie której dziecko mieszka, informowania o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i  zmianach w tym zakresie.

Wobec powyższego, w przypadku zmiany miejsca realizacji obowiązku nauki w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia, należy również zgodnie z ustawowym zapisem poinformować Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Niespełnianie obowiązku szkolnego/nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kara grzywny w związku z niespełnianiem obowiązku szkolnego/nauki

Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest grzywna w celu przymuszenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 000 zł (art. 121 w.w. ustawy).