null

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia położonego w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obwieszczenie Nr 1/2022/Ż

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) oraz Uchwały Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M. P. Nr 30, poz. 235)

obwieszcza się,
że w Wydziale Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz Urzędu m.st. Warszawy w dniach: 2 listopad 2022 r. – 2 grudzień 2022 r. będą wyłożone do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne mienia położonego w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz, bez określenia położenia, obręb 7-03-01, działka ewid. nr 17, które ulega przekazaniu na własność m.st. Warszawy z mocy prawa.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mienia, mogą zgłaszać zastrzeżenia, które zostanę rozpatrzone przez Komisję Inwentaryzacyjną m.st. Warszawy.

Spisy inwentaryzacyjne wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą mienia objętego komunalizacją można przeglądać w poniedziałki i czwartki w godzinach 14:00 – 15:00 w siedzibie Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz Urzędu m.st. Warszawy przy ul. J. Słowackiego 6/8 w Warszawie, piętro III, pokój 326.

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
m.st. Warszawy
/-/ Michał Szpądrowski