null

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy nadanego uchwałą nr 109/XXIII/2016 Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 1. Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat, wyróżniająca się działalnością na rzecz środowisk osób starszych oraz społeczności żoliborskiej.
 2. Zgłoszenie kandydata musi zawierać:
  a) krótką notę biograficzną z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działaniach na rzecz seniorów,
  b) zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,
  c) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady,
  d) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,
  e) listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy, zawierającą imiona, nazwiska, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym oraz dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na członków Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy" do Kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – przy ul. Słowackiego 6/8, 01 – 627 Warszawa – w terminie od 9 marca 2020 r. do 23 marca 2020 r. (poniedziałek) do godz. 18.00.
 4. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, niż liczba przedstawicieli mieszkańców wskazana w § 2 ust. 3 pkt 1 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy /7 osób/, Zarząd Dzielnicy w ciągu 14 dni powołuje w drodze uchwały Komisję Wyborczą, która składa się z co najmniej trzech pracowników Urzędu Dzielnicy.
 5. Komisja Wyborcza przeprowadza głosowanie na przedstawicieli mieszkańców do Rady Seniorów zgodnie z procedurą określoną w § 12 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 6. Ostateczna lista kandydatów wraz z krótkimi informacjami o nich opublikowana zostanie na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy, w terminie 7 dni od powołania Komisji Wyborczej.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy można pobrać:

 1.  W Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz Urzędu Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8
 2. Na stronie internetowej Dzielnicy Żoliborz www.zoliborz.org.pl w zakładce „Rada Seniorów Dzielnicy Żoliborz”