null

Konkurs na dyrektora Żoliborskiego Domu Kultury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Żoliborskiego Domu Kultury.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Żoliborskiego Domu Kultury z siedzibą w Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Śmiałej 21, 01-523 Warszawa (tymczasowa siedziba przy ul. Mickiewicza 22, 01-551 Warszawa).

I. Warunkiem przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Żoliborskiego Domu Kultury jest spełnienie następujących wymagań:

 1. Wymagania formalne:
 1. wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie;
 2. co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni na stanowiskach kierowniczych, wynikający z:
  1. zatrudnienia albo okresów wliczanych do zatrudnienia,

lub

 1. prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania przedsięwzięć kulturalnych;

lub

 1. pracę w organizacji pozarządowej prowadzącej działalność kulturalną;
 1. co najmniej dwuletni staż pracy w instytucji kultury lub innych podmiotach realizujących zadania z zakresu przedsięwzięć kulturalnych lub dwuletnia współpraca z instytucją kultury – w zakresie spraw programowych, bądź programowo-organizacyjnych;
 2. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność;
 5. terminowe złożenie kompletu wymaganych dokumentów;
 6. znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców znajomość języka polskiego musi być poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480, z 2020 r. poz. 285) oraz na poziomie komunikatywnym przynajmniej jednego, spośród wymienionych, języka obcego: angielskiego, niemieckiego, francuskiego;
 7. obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Merytoryczne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Żoliborskiego Domu Kultury:
 1. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury;
 2. doświadczenie zawodowe w kreowaniu, organizowaniu i promocji wydarzeń kulturalnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej oraz innych działań i inicjatyw kulturalnych;
 3. wiedza specjalistyczna z zakresu organizacji imprez masowych;
 4. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym unijnych, na realizację projektów kulturalnych;
 5. znajomość specyfiki działalności i doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy z jednostką samorządu terytorialnego;
 6. znajomość specyfiki kulturalno-społecznej dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 1. Dodatkowe kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Żoliborskiego Domu Kultury:
 1. studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania;
 2. doświadczenie w zakresie planowania budżetów zadaniowych;
 3. doświadczenie menedżerskie i umiejętność efektywnej współpracy z mediami.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. organizacja pracy instytucji w sposób, który zapewnia skuteczną realizację jej zadań statutowych;
 2. kreowanie kierunków rozwoju działalności kulturalnej instytucji oraz przygotowywanie i monitorowanie realizacji jej planów finansowych;
 3. kształtowanie organizacji wewnętrznej oraz prowadzenie polityki kadrowej i płacowej instytucji;
 4. zarządzanie mieniem instytucji;
 5. przygotowywanie i przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych właściwymi przepisami;
 6. koordynacja działań i nadzór nad pozyskiwaniem przez instytucję funduszy zewnętrznych;
 7. współpraca programowa instytucji ze środowiskami twórczymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną;
 8. nadzór nad prowadzonym remontem siedziby i inwestycjami.

III. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora muszą zawierać:

 1. pisemne zgłoszenie do konkursu z umotywowaniem kandydowania na stanowisko dyrektora Żoliborskiego Domu Kultury – podpisane odręcznie i opatrzone informacją o możliwości skontaktowania się z uczestnikiem konkursu drogą telefoniczną i elektroniczną;
 2. podpisany odręcznie kwestionariusz osobowy wraz z opisem dotychczasowej pracy zawodowej lub prowadzonej działalności, bądź opisem obu tych form aktywności;
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich i ewentualnie zaświadczenia o stopniach naukowych, studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach – dopuszcza się złożenie kserokopii;
 4. dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni na stanowiskach kierowniczych:
  1. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia, zakresy obowiązków – dopuszcza się złożenie kserokopii,
  2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wpis do rejestru CEIDG;
 5. dokumenty potwierdzające co najmniej dwuletni staż pracy w instytucji kultury lub innych podmiotach realizujących zadania z zakresu przedsięwzięć kulturalnych lub dwuletnią współpracę z instytucją kultury – w zakresie spraw programowych, bądź programowo-organizacyjnych (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia, zakresy obowiązków) – dopuszcza się złożenie kserokopii;
 6. podpisane odręcznie oświadczenie, w którym uczestnik konkursu stwierdza, że:
  1. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  2. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289, ze zm.) oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
  3. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karnoskarbowe;
 7. podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – podpisane odręcznie i opatrzone datą;
 9. podpisane odręcznie oświadczenie o znajomości języka polskiego oraz na komunikatywnym poziomie przynajmniej jednego spośród niżej wymienionych języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego;
 10. podpisane odręcznie oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub zobowiązanie do jej zamknięcia przed powołaniem na stanowisko dyrektora Żoliborskiego Domu Kultury;
 11. podpisaną odręcznie klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z postępowaniem konkursowym, dla potrzeb jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
 12. podpisane odręcznie oświadczenie, że w przypadku, gdy po zakończeniu konkursu uczestnik zostanie zarekomendowany przez komisję konkursową do powołania na stanowisko dyrektora Żoliborskiego Domu Kultury, wyraża on zgodę na upublicznienie opracowanego przezeń programu realizacji zadań Żoliborskiego Domu Kultury, o którym mowa w pkt. 13 poniżej;
 13. pisemne opracowanie autorskiego Programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Żoliborskiego Domu Kultury (dalej: Programu), o objętości maksymalnej do 25 stron formatu A4, który powinien:
  1. obejmować okres 3 lat od daty upływu terminu składania ofert w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Żoliborskiego Domu Kultury,
  2. uwzględniać postanowienia statutu Żoliborskiego Domu Kultury oraz uwarunkowania organizacyjno-finansowe odnoszące się do uruchomienia działalności nowo powstałej instytucji,
  3. wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy, w szczególności: Strategia #Warszawa2030: cel operacyjny 1.1. Dbamy o siebie nawzajem , cel operacyjny 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu oraz cel operacyjny 4.1 Rozwijamy nasz twórczy potencjał https://um.warszawa.pl/waw/strategia/strategia-rozwoju-miasta,
  4. zawierać koncepcję organizacyjną dot. funkcjonowania Żoliborskiego Domu Kultury,
  5. zostać przekazane przez autora w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie DOC, DOCX, RTF lub PDF;
 14. podpisane odręcznie oświadczenie, że uczestnik konkursu zaznajomił się z treścią statutu Żoliborskiego Domu Kultury oraz następujących aktów prawnych: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa prawo zamówień publicznych, kodeks pracy, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa prawo prasowe;
 15. wykaz zawierający opis wszystkich składanych dokumentów, oświadczeń i pozostałych materiałów.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 3 do ogłoszenia.

IV. Żoliborski Dom Kultury został powołany Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy 14 października 2021 r. W związku z tym do zadań dyrektora będzie należało stworzenie tej instytucji kultury od podstaw, osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za zbudowanie zespołu – zatrudnienie wszystkich pracowników, stworzenie programu i kreowanie

kierunków rozwoju działalności kulturalnej instytucji oraz nadzór nad prowadzonym dostosowaniem siedziby (ul. Śmiała 21) do potrzeb instytucji oraz związanymi z tym inwestycjami. Program Żoliborskiego Domu Kultury będzie realizowany w Forcie Sokolnickiego (ul. Czarnieckiego 51), Centrum Lokalnym Żoliborz (ul. Rydygiera 6B), Miejscu Aktywności Lokalnej (ul. Marii Kazimiery 20) oraz w siedzibie Żoliborskiego Domu Kultury (ul. Śmiała 21) – po dostosowaniu budynku do potrzeb prowadzenia instytucji kultury.

Oczekiwania Organizatora

M.st. Warszawa, zwane dalej „Organizatorem” oczekuje, że Żoliborski Dom Kultury będzie realizował i wspierał zadania z zakresu kultury i edukacji kulturalnej przyczyniając się do rozwoju współpracy między podmiotami kultury na płaszczyźnie lokalnej lub międzynarodowej. Program powinien wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym uwzględnieniem: Strategii #Warszawa2030, polityki kulturalnej m.st. Warszawy Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna).

Organizator oczekuje zbudowania spójnego programu działań, przy jednoczesnej otwartości dla różnych grup artystów, podmiotów, organizacji pozarządowych, instytucji. Program Żoliborskiego Domu Kultury powinien uwzględniać aktualnie obowiązujące trendy występujące w instytucjach o podobnej specyfice.

Od uczestnika konkursu oczekuje się, by Program zawierał w szczególności:

 1. propozycję struktury organizacyjnej dot. funkcjonowania osób zatrudnionych w Żoliborskim Domu Kultury wraz z harmonogramem jej etapowego wdrażania (działania przygotowawcze, rozpoczęcie prowadzenia działalności merytorycznej, rozwój w kolejnych latach);
 2. plan stworzenia w okresie 3 lat satysfakcjonującej społeczność lokalną oraz zgodnej z jej aspiracjami i potrzebami oferty cyklicznych przedsięwzięć warsztatowych i zajęć: artystycznych i edukacyjnych, skierowanych do wszystkich grup wiekowych, skutkujących m.in. ekspresją artystyczną, w tym inspirowaną lokalną tradycją i historią;
 3. przedstawienie założeń organizacyjnych i artystycznych dotyczących zamierzeń programowych obejmujących różne formy prezentacji – w szczególności z zakresu muzyki, teatru, filmu i sztuk pięknych, pozwalające kreować i kształtować potrzeby kulturalne mieszkańców Żoliborza oraz umożliwiających kontakt społeczności lokalnej z różnorodnymi przejawami kultury profesjonalnej i amatorskiej;
 4. próbę scharakteryzowania pozycji, jaką wg koncepcji autora Programu miałby zajmować Żoliborski Dom Kultury na kulturalnej mapie Żoliborza i Warszawy po upływie 3 lat, tj. okresu realizacji Programu;
 5. propozycję dot. zakresu i form współpracy Żoliborskiego Domu Kultury z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Żoliborz, a także współdziałania Żoliborskiego Domu Kultury z podmiotami zewnętrznymi, w tym innymi instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, żoliborskimi spółdzielczymi domami kultury, organizacjami pozarządowymi oraz z artystami i twórcami, ze szczególnym uwzględnieniem osób mieszkających w Dzielnicy Żoliborz;
 6. opracowanie założeń i planów komunikacyjno-informacyjnych służących kształtowaniu wizerunku Żoliborskiego Domu Kultury i promocji jego działalności.

Do składanej przez uczestnika konkursu oferty mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.

Do składania wymaganych w konkursie oświadczeń należy wykorzystać formularze zawarte w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

W przypadku wskazania przez komisję konkursową kandydata na stanowisko dyrektora Żoliborskiego Domu Kultury jego autorski Program realizacji zadań zostanie dołączony do projektu pisemnej umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności oraz program działania Żoliborskiego Domu Kultury (zgodnie z zapisami art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

V. Miejsce i termin składania ofert

 1. Oferty konkursowe wraz z załącznikami, umieszczone w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Żoliborskiego Domu Kultury. Nie otwierać.”, należy złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa w dniach i godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Żoliborz lub przesłać na adres:

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
ul. J. Słowackiego 6/8
01-627 Warszawa

 1. Oferty muszą wpłynąć na podany wyżej adres do dnia 31 stycznia 2022r. (w przypadku przesyłek nie decyduje data stempla pocztowego, lecz liczy się data wpływu do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Żoliborz).

VI. Sposób i przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu

 1. W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent m.st. Warszawy powoła komisję konkursową oraz ustali tryb jej pracy. Tryb pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Żoliborskiego Domu Kultury zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy i na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Żoliborz.
 2. Prawidłowo złożone przez uczestników konkursu oferty zostaną ocenione przez komisję konkursową. Do uczestników konkursu zostanie wysłane mailowe zawiadomienie o terminie oraz miejscu/trybie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej albo mailowa informacja o niedopuszczeniu do takiej rozmowy i jego przyczynach. Poprzez złożenie oferty uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.
 3. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo.
 4. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

VII. Inne informacje dotyczące konkursu

 1. Składane dokumenty i oświadczenia muszą być sporządzone w języku polskim.
 2. Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych odnoszących się do uruchomienia działalności Żoliborskiego Domu Kultury udziela Wydział Kultury i Promocji dla Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa pok. 210, tel. 22 443 90 40 , e-mail: zoliborz.wku@um.warszawa.pl.
 3. Osoby zainteresowane bezpośrednim spotkaniem z pracownikiem Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz proszone są o wcześniejsze umówienie terminu.
 4. Oferty nie będą odsyłane.
 5. Dopuszcza się możliwość odbioru odrzuconych ofert, jednakże nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy. Po upływie tego okresu oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Załączniki: