null

Ogłoszenie przetargu ustnego niegraniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. A. Mickiewicza 18C

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz przy ul. A. Mickiewicza 18C wraz z udziałem w prawie własności gruntu

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 11 położony w Warszawie w budynku przy
ul. A. Mickiewicza 18C, stanowiący własność m.st. Warszawy wraz z przypisanym do lokalu udziałem w wysokości 0,1019 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takim samym udziałem w prawie własności gruntu,
na którym znajduje się budynek, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 197 o powierzchni 278 m2
w obrębie 7-01-15, uregulowanego w księdze wieczystej nr WA1M/00041907/1.
Przedmiotowy lokal o pow. użytkowej 89,23 m2 znajduje się na III piętrze budynku, składa się
z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Posiada stosowne zaświadczenie o samodzielności na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Lokal nie jest objęty umową najmu i nie jest zamieszkały.

Budynek przy ul. A. Mickiewicza 18C nie jest wpisany do rejestru zabytków. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części terenu Żoliborza Historycznego (Uchwała nr LXXXII/2738/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 października 2006 r.) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MW23, którego przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W stosunku do ww. nieruchomości nie zostały zgłoszone roszczenia byłych właścicieli ani ich spadkobierców oraz nie toczy się postepowanie administracyjne i sądowe dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1.750.000 zł
Wadium (wniesione w pieniądzu): 175.000 zł
Minimalne postąpienie: 17.500 zł

Cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), upłynął 20 listopada 2023 r.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z treścią informatora przetargowego, terminowo wpłacą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu).

Wadium winno być wpłacone w pieniądzu w złotych polskich na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy: Bank Handlowy 53 1030 1508 0000 0005 5003 7033 do 2 lutego 2024 r.
Za datę wpłaty wadium w razie wątpliwości uważa się datę zaksięgowania całej kwoty wadium na rachunku bankowym, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami winno być złożone do 2 lutego 2024r. do godz. 15.30, bezpośrednio w Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. Słowackiego 6/8, pokój nr 18.

Przystępujący do przetargu obowiązani są do zapoznania się z treścią informatora przetargowego
oraz Regulaminu przetargu, które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, w serwisie mapowym w zakładce nieruchomości miejskie pod adresem: https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci oraz w Wydziale Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Żoliborz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Słowackiego 6/8, pokój nr 18.

Przetarg odbędzie się 7 lutego 2024 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie przy ul. Słowackiego 6/8, III piętro – sala nr 328

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest na 7 dni przed podpisaniem aktu notarialnego zapłacić (na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy: Bank Handlowy 22 1030 1508 0000 0005 5003 7009) kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej
w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej (opłaty notarialne, skarbowe, sądowe oraz wypisów dla sprzedającego).

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz.2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. M. Kazimiery 1, w godzinach pracy jednostki, w okresie od daty ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu. Osobą odpowiedzialną
za udostępnienie nieruchomości do oględzin jest Kierownik Działu Eksploatacji – Pani Agnieszka Krupińska tel. 22 390 36 05.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. Słowackiego 6/8, pokój nr 18 od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 16.00, tel. (22) 443-90-42, 443-90-50, w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do udziału w przetargu.

REGULAMIN