null

Podsumowanie 2021: świadczenia społeczne na Żoliborzu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Tytułowy slajd prezentacji: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. Podsumowanie roku 2021.

10 661 żoliborskich dzieci z 7 113 rodzin otrzymało w 2021 roku świadczenie wychowawcze 500+. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 56 mln 890 tys. 126 zł, co stanowiło 91 proc. wsparcia finansowego udzielonego rodzinom. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wypłacił mieszkańcom świadczenia społeczne w 11 różnych kategoriach. Kwota wszystkich wypłaconych świadczeń społecznych wyniosła łącznie 62 mln 987 tys. 795 zł.

Wzorem lat ubiegłych świadczenia wychowawcze stanowiły największą pozycję w budżecie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. Po raz kolejny nastąpił znaczący wzrost liczby rodzin zamieszkujących w naszej dzielnicy i korzystających z tego świadczenia. W 2021 roku z programu 500+ skorzystało o 577 więcej dzieci z 573 rodzin – podsumowuje Renata Kozłowska, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Na drugim miejscu pod względem wartości wypłaconych świadczeń społecznych znalazły się świadczenia pielęgnacyjne. Skorzystało z nich 80 osób na łączną sumę 1 mln 920 tys. 113 zł. Niewiele niższe kwoty przeznaczono w 2021 roku na zasiłki pielęgnacyjne, których wypłacono 1 mln 502 tys. 933 zł dla 607 osób.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (z tytułu urodzenia się dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej , kształcenia i rehabilitacji dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, czy z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania) otrzymało 594 osoby z 337 rodzin na łączną sumę 625 tys. 126 zł.

W 2021 roku mieszkańcy dzielnicy Żoliborz chętnie korzystali także ze świadczenia rodzicielskiego, w ramach którego rodzice lub opiekuni otrzymują po 1000 zł miesięcznie przez rok, od urodzenia lub objęcia opieką dziecka. Na Żoliborzu świadczenie to wypłacono dla 94 dzieci z 92 rodzin na kwotę 540 tys. 746 zł.

W 2021 roku program „Dobry start” został przejęty przez ZUS. Wcześniej stanowił on 4 pozycję pod względem wydatków na świadczenia społeczne wypłacane przez Dzielnicę Żoliborz. Od 2022 roku podobnie staje się z największą pozycją w budżecie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – świadczeniem wychowawczym 500+.

Kartę Dużej Rodziny posiadało na Żoliborzu w 2021 roku 872 rodziny. Kartę otrzymuje rodzina, która ma lub kiedykolwiek miała na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Do programu w 2021 roku przystąpiło 65 nowych rodzin oraz 13 rodziców (rodzice dorosłych już dzieci), którzy nabyli uprawnienia po rozszerzeniu programu w 2019 roku.

Drugi rok z rzędu realizowane były działania związane z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa. W 2021 roku mocny nacisk położony został na pomoc psychologiczną dla mieszkańców Żoliborza pozostających w domu w związku z pandemią COVID-19. Wsparcie skierowane było głównie do seniorów i realizowane telefonicznie oraz on-line. Od kwietnia do grudnia skorzystało z niego 150 pełnoletnich mieszkańców dzielnicy.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia regularnie realizuje programy profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania  narkomanii. W 2021 roku przeznaczono na nie blisko 1 mln 307,5 tys. zł. W ramach tych programów prowadzone są szkolenia oraz warsztaty dla dzieci, rodziców i pedagogów, a także porady i konsultacje z psychologami, prawnikami oraz specjalistami od terapii uzależnień w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz. Wydział ściśle współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy, Strażą Miejską, placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Po więcej informacji zapraszamy do prezentacji.