null

Porządek obrad Posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego - 12-05-2021r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad Posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego - 12-05-2021r.

Porządek obrad posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 12 maja 2021 r.(środa), godz. 18.00 posiedzenie zdalne:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowania projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy opiniującej uchwałę Rady m.st. Warszawy w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie obejmującym uzupełnienie tego dokumentu o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej.
  1. Sprawy różne, wolne wnioski.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji                             
 ŁADU PRZESTRZENNEGO                    

/- Donata Rapacka -/                                         

Zaproszeni Goście:

  • Pan Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
  • Pani Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz
  • Pani Marlena Happach – Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
  • Pan Maciej Krajewski – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl