null

Porządek obrad XLI Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz M. St. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Druk Nr 247

Warszawa, dnia 09.11.2022 r.

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję:

XLI Sesję Rady Dzielnicy Żoliborz M. St. Warszawy

Posiedzenie odbędzie się dnia 16 listopada 2022 r. /środa/ o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz w s. 328 w trybie stacjonarnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z obrad XL sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1718/2022 z 13 października 2022 r. Druk Nr 248
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1743/2022 z 7 listopada 2022 r. – Druk Nr 249
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia koncepcji architektonicznej przebudowy budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury w Dzielnicy Żoliborz – Druk Nr 246 i Druk Nr 246a
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy – Druk Nr 250
 8. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 9. Zapytania radnych.
 10. Sprawy różne, wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z obrad XL Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajduje się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Piotr Wertenstein – Żuławski