null

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Budżetu - 23-11-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Infrastruktury i Budżetu

w dniu 23 listopada 2021 r.

godz. 18:00 (wtorek)

Posiedzenie w trybie zdalnym

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie zmian do WPF oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r., proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą nr 1375/21 z dnia 16 listopada 2021 r.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na rok 2021.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

 

Wiceprzewodniczący

Komisji Infrastruktury i Budżetu

/-/Dariusz Kołodziejek

 

Zaproszeni goście:

  • Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
  • Pani Agata Marciniak – Różak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
  • Pani Renata Kozłowska - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
  • Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Pan Michał Szpakiewicz – Dyrektor OSIR – Żoliborz

 

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl