null

Posiedzenie Komisji Kultury - 22-06-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD Komisji Kultury w dniu 22 czerwca 2021r., godz. 18.00 tryb zdalny

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Prezentacja sylwetki Haliny Skibniewskiej.
 1. Omówienie projektu stanowiska Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w sprawie ogłoszenia roku 2021 rokiem Haliny Skibniewskiej. Dyskusja na temat form upamiętnienia patronki.
 1. Sprawy różne, wolne wnioski.
 1. Zakończenie posiedzenia.

  Przewodnicząca Komisji Kultury
/-Marta Szczepańska-/

Zaproszeni goście:

 • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Paweł Michalec
 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Renata Kozłowska
 • p.o. Naczelnika Wydziału Kultury Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Małgorzata Przybytniak- Łowkis
 • Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Artur Nawrot
 • Prezes Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - p. Barbara Różewska
 • Historyk sztuki, Kurator w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 • Architektka Stowarzyszenie Żoliborzan
 • Historyk sztuki    

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.   Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.  

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:   „W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”   W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.  

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.   Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl