null

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Ładu Przestrzennego - 21-06-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 21 czerwca 2021 r., godz. 18:00 (PONIEDZIAŁEK)

Posiedzenie w trybie zdalnym

  1.  Przyjęcie porządku obrad
  2. Omówienie wymogów formalno-prawnych oraz technicznych dla budynków śmietnikowych.
  3. Omówienie sporządzenia modelowych rozwiązań dla budynków śmietnikowych. Dyskusja oraz uwagi.
  4. Sprawy różne wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

                       Przewodniczący                                                       Przewodnicząca
           Komisji Ochrony Środowiska                                Komisji Ładu Przestrzennego
                    /-/Łukasz Porębski                                                  /-/Donata Rapacka    

Zaproszeni goście:

  • p. Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy
  • p. Wojciech Wagner – Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
  • p. Paweł Lachowicz – Dyrektor Biura Gospodarki Odpadami m.st. Warszawy
  • p. Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy
  • p. Robert Milej – Kierownik Zespołu Gospodarowania Odpadami dla Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl