null

Zaproszenie do składania ofert na realizację rekomendowanego programu ograniczającego zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi, wczesną inicjacją alkoholową i przemocą w grupach klasowych pn. „EPSILON”.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Realizacja rekomendowanego programu ograniczającego zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi, wczesną inicjacją alkoholową i przemocą  w grupach klasowych pn. „EPSILON”.

Od Oferenta oczekujemy przygotowanie oferty na realizację zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zaproszenia do złożenia oferty. Od Oferenta wymaga się również znajomości standardu usług i programów realizowanych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – standardem jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach systemu oświaty i placówkach wsparcia dzienneg. W przypadku zainteresowania możliwością zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie formularza ofertowego. Oferent działa na własną odpowiedzialność.

Przy wyborze oferty do realizacja brane będzie pod uwagę kryterium ceny, doświadczenia oraz złożone przez realizatora wymaganych rekomendacji, w tym szczególnie rekomendacji wydanej przez PARPA lub Ośrodek Rozwoju Edukacji lub Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii lub Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – brak tej rekomendacji wyklucza ofertę z postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzystąpienia do realizacji zdania bez dokonania wyboru oferty oraz do odstąpienia od realizacji zaplanowanego zadania bez podania przyczyny, a także do negocjacji ostatecznej ceny realizacji zadnia przed podpisaniem umowy.

Skompletowane dokumenty, prosimy o przesłanie pocztą (w tym pocztą elektroniczną na adres mpetrykowski@um.warszawa.pl w formie skanów podpisanych przez właściwe do tego osoby i opatrzone pieczęcią firmową) lub osobiste dostarczenie do kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. J. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, najpóźniej do 25 marca 2022 roku do godz. 15.00. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.