null

Przeznaczenie do oddania w dzierżawę nieruchomości przy ul. Elbląskiej/Krasińskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wykaz NR 21/2023

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Elbląska/Krasińskiego

Oznaczenie nieruchomości

7-02-10

dz. ew. 12

Powierzchnia do wydzierżawienia

300 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowiąca teren zielony.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla „Zatrasie”, zatwierdzonego uchwałą nr XX/719/2007 Rady m.st Warszawy z dnia 20.12.2008 r., w jednostce terenowej oznaczonej symbolem „ZU/P”- zieleń urządzona z kawiarnią ogrodową.

Cel dzierżawy –  zagospodarowanie terenu jako plac zabaw dla przedszkola niepublicznego.

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Dzierżawa nieruchomości na okres nieprzekraczający 3 lat.

Wysokość czynszu

Miesięczna stawka czynszu netto wynosi 5,42 zł/m2, co daje wysokość czynszu dla nieruchomości 1626,00 zł netto. Kwota miesięcznego czynszu będzie każdorazowo powiększana o podatek VAT ustalony według obowiązującej stawki, która na dzień publikacji wykazu wynosi 23%. Kwota miesięcznego czynszu z podatkiem VAT wynosi dla nieruchomości 1999,98 zł brutto.

Warunki zmiany wysokości czynszu

Aktualizacja wysokości czynszu w IV kwartale roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

Opłaty miesięczne – do 10 dnia każdego miesiąca przez cały okres dzierżawy.

Uwagi

 


Data wywieszenia: 22.03.2023r
Data zdjęcia wykazu: 12.04.2023r

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Agata Marciniak-Różak