null

Przeznaczenie do oddania w dzierżawę nieruchomości przy ul. Kossaka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, przeznaczona została do oddania w dzierżawę.

WYKAZ NR 17/2023    

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Kossaka  

Oznaczenie nieruchomości  według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)

działka nr 63,

obręb 7-01-10,

Powierzchnia do przekazania

119 m2

Opis nieruchomości

Teren zagospodarowany pod zieleń

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Żoliborza Historycznego zatwierdzonego Uchwałą Nr LXXXII/2738/06 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 roku, działka 63 z obrębu 7-01-10 znajduje się w jednostce terenowej MN3a, gdzie przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna małogabarytowa. W/w nieruchomość oznaczona jest na rysunku planu jako działkę niebudowlaną i może stanowić jedynie zieleń przydomową.

 

Cel dzierżawy: zieleń przydomowa

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres do 3 lat

Wysokość czynszu miesięcznego

(119 m2 x 1,05 zł/m2) 124,95 zł

Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki.

Kwota miesięcznego czynszu na dzień wywieszenia wykazu wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% wynosi 153,69 zł

Warunki zmiany wysokości czynszu

aktualizacja wysokości czynszu jeden raz w roku, zgodnie z publikowanym przez Prezesa GUS współczynnikiem wzrostu cen towarów i usług.

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

opłaty miesięczne – do 10 dnia każdego miesiąca przez cały okres dzierżawy.

Uwagi

Na wniosek dotychczasowych dzierżawców

 

Data wywieszenia 10.03.2023 r.
Data zdjęcia wykazu 31.03.2023r

 

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
/-/ Agata Marciniak-Różak