null

Przeznaczenie do wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Śmiałej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

WYKAZ NR 65/2022

 

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Śmiała  

 

 

Oznaczenie nieruchomości  według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)

Część działki ewidencyjnej nr 179, obręb 7-01-15

Powierzchnia do przekazania

38 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi grunt niezabudowany

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Historycznego przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MN 27 o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna i wielorodzinna małogabarytowa

 

Cel dzierżawy: dojazd do drogi publicznej

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres do 3 lat

Wysokość czynszu miesięcznego

 (38 m2 x 0,93 zł/m2) 35,34 zł netto

Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki.

Kwota miesięcznego czynszu na dzień wywieszenia wykazu wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% wynosi 43,47 zł

Warunki zmiany wysokości czynszu

aktualizacja wysokości czynszu jeden raz w roku, zgodnie z publikowanym przez Prezesa GUS współczynnikiem wzrostu cen towarów i usług.

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

opłaty miesięczne – do 10 dnia każdego miesiąca przez cały okres dzierżawy.

Uwagi

Nieruchomość przygotowywana do wydzierżawienia na wniosek współwłaścicieli działki sąsiedniej

 

Data wywieszenia wykazu 23.09.2022

Data zdjęcia wykazu 14.10.2022

 

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
/-/ Agata Marciniak-Różak