null

Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Drużbackiej r. Solskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, przeznaczona została do oddania w dzierżawę.

WYKAZ NR 2/2023
 

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Drużbackiej i Solskiego  

Oznaczenie nieruchomości  według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)

 

Działki ewidencyjne nr 134 i nr 135, obręb 7-01-01,
 

 

 

Powierzchnia do przekazania

Łącznie 22 m2 (dz. 134 pow. 10 m2, dz. 135 pow. 12 m2)

Opis nieruchomości

Na działkach usytuowane jest ogrodzenie i jest urządzona zieleń

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia ul. Juliusza Słowackiego zatwierdzonego Uchwałą Nr 2067/LXXXIII/2002 Rady Gminy Warszawa Centrum z dnia 10 października 2002 roku, działki znajdują się w jednostce terenowej MN8, gdzie przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

Cel dzierżawy: zieleń przydomowa

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres do 3 lat

Wysokość czynszu miesięcznego

(22 m2 x 1,05 zł/m2) 23,10 zł

Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki.

Kwota miesięcznego czynszu na dzień wywieszenia wykazu wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% wynosi 28,41 zł

Warunki zmiany wysokości czynszu

 

aktualizacja wysokości czynszu jeden raz w roku, zgodnie z publikowanym przez Prezesa GUS współczynnikiem wzrostu cen towarów i usług.

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

opłaty miesięczne – do 10 dnia każdego miesiąca przez cały okres dzierżawy.

Uwagi

Nieruchomość przygotowywana do wydzierżawienia na wniosek dotychczasowego Dzierżawcy