null

Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Elbląskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, przeznaczona została do oddania w dzierżawę.

WYKAZ NR 7/2023
 

Adres nieruchomości

Warszawa, Elbląska

Oznaczenie nieruchomości  według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)

działka nr 3 z obrębu 7-02-11

Powierzchnia do przekazania

 15,40 m2   

Opis nieruchomości

Grunt częściowo zabudowany altaną śmietnikową

Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania i cel dzierżawy

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu osiedla „Rudawka” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/720/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 20 grudnia 2007 roku, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW 4, którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa  wielorodzinna

Cel dzierżawy -obsługa budynków mieszkalnych- teren pod altaną śmietnikową

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres nie dłuższy niż
3 lata

Wysokość czynszu

26,70zł  (8,90 m2 x 3,00 zł/1m2) przy wyliczeniu czynszu uwzględniona został powierzchnia 8,90 2 wynikająca z różnicy pomiędzy terenem zajętym przez altanę śmietnikową (15,40m2), a terenem będącym w użytkowaniu wieczystym dzierżawy a zajętym przez przedszkole (6,50m2).

Kwota czynszu będzie powiększana o podatek VAT, ustalony według obowiązującej w danym miesiącu stawki (na dzień publikacji wykazu jest to 23%).

Kwota miesięcznego czynszu wraz z podatkiem VAT wynosi 32,84 zł

Warunki zmiany wysokości czynszu

Aktualizacja wysokości czynszu jeden raz w roku, zgodnie z publikowanym przez Prezesa GUS współczynnikiem wzrostu cen towarów i usług.

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

Opłaty miesięczne – do 10 dnia każdego miesiąca przez cały okres dzierżawy.

Uwagi

Dzierżawca zobowiązany będzie do bezpłatnego udostępnienia altany śmietnikowej przedszkolu nr 288