null

Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Fortecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

Wykaz NR 23/2023

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Forteczna

Oznaczenie nieruchomości  według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)

działka nr 117 i 118 z obrębu 7-01-09

Powierzchnia do przekazania

41 m2

Opis nieruchomości

teren wykorzystywany jako zieleń przydomowa

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Żoliborza Historycznego zatwierdzonego Uchwałą Nr LXXXII/2738/06 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 roku, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MN17

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres nie dłuższy niż 3 lata

Wysokość czynszu

(41 m2 x 1,05 zł/m2) 43,05 zł

Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki 23%.

Kwota miesięcznego czynszu wraz z podatkiem VAT wynosi 52,95 zł

Warunki zmiany wysokości czynszu

aktualizacja wysokości czynszu jeden raz w roku, zgodnie z publikowanym przez Prezesa GUS współczynnikiem wzrostu cen towarów i usług.

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

opłaty miesięczne – do 10 dnia każdego miesiąca przez cały okres dzierżawy.

Uwagi

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, przeznaczona do oddania w dzierżawę na zieleń przydomową.

Data wywieszenia wykazu: 23.03.2023 r.
Data zdjęcia wykazu: 13.04.2023 r.

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Agata Marciniak-Różak