null

Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Gawińskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, przeznaczona została do oddania w dzierżawę.

WYKAZ  NR 6/2023
 

Adres nieruchomości

ul. Gawińskiego

Oznaczenie nieruchomości  według katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)

Działka ewidencyjna nr 177/1 o pow. 67 m2 i część działki ewid. nr 123 o pow. 1007 m2 z obrębu 7-04-15.

Powierzchnia do przekazania

67 m2 + 75 m2 = 142 m2

Opis nieruchomości

Teren zagospodarowany pod zieleń przydomową oraz pod dojście i dojazd do nieruchomości położonej przy
ul. Gawińskiego 3.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Grossów z dnia 4.10.2001 r. część grunt położony w jednostce terenowej MJ/2 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cel dzierżawy – pod aktualne zagospodarowanie.

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres do 3 lat.

Wysokość czynszu

Miesięczna stawka czynszu netto wynosi 1,05 zł/m2.

Kwota miesięcznego czynszu netto =  149,10 zł.

Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki.

Kwota miesięcznego czynszu na dzień wywieszenia wykazu wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% wynosi 183,39 zł

  Warunki zmiany wysokości czynszu

Aktualizacja wysokości czynszu jeden raz w roku w IV kwartale, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku, według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku.

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

Do 10 dnia każdego miesiąca.

Uwagi

Wydzierżawienie gruntu na wniosek dotychczasowego dzierżawcy.