null

Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Hauke-Bosaka 16

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

WYKAZ NR  42/2023

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Hauke-Bosaka 16

Oznaczenie nieruchomości  według katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)

Działka ewidencyjna nr 229, obręb 7-01-12

Powierzchnia do przekazania

3 m2

Opis nieruchomości

Grunt wykorzystywany jako wejście do budynku

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Żoliborza Historycznego zatwierdzonego Uchwałą Nr LXXXII/2738/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006 roku, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem
4 KPJ – ul. Jakiela – ciągu pieszo-jezdnego.

 

Cel dzierżawy: wejście do budynku

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres do 3 lat

Wysokość czynszu miesięcznego

(3 m2 x 1,05 zł/m2 ) 3,15 zł netto

Kwota miesięcznego czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki.

Kwota miesięcznego czynszu na dzień wywieszenia wykazu wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% wynosi 3,88 zł brutto.

Czynsz będzie naliczany rocznie lub jednorazowo za cały okres dzierżawy.

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

W przypadku czynszu rocznego – pierwsza wpłata w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, pozostałe wpłaty do 31 marca każdego roku.

W przypadku czynszu jednorazowego - wpłata czynszu w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy

Warunki zmiany wysokości czynszu

W przypadku czynszu rocznego, aktualizacja wysokości czynszu jeden raz w roku, zgodnie z publikowanym przez Prezesa GUS współczynnikiem wzrostu cen towarów i usług.

W przypadku czynszu jednorazowego za cały okres dzierżawy, aktualizacji wysokości czynszu nie przewiduje się.

Uwagi

Nieruchomość przygotowywana do wydzierżawienia na wniosek właściciela nieruchomości sąsiedniej

 

Data wywieszenia: 02.06.2023 r.
Data zdjęcia wykazu: 23.06.2023 r.

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Agata Marciniak-Różak