null

Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Kaniowskiej 7

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

WYKAZ  NR 73/2023

Adres nieruchomości

ul. Kaniowska 7

Oznaczenie nieruchomości  według katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)

działka ewidencyjna nr 202 z obrębu 7-01-12

Powierzchnia do przekazania

415 m2   

Opis nieruchomości

Zieleń przydomowa.

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części terenu Żoliborza Historycznego działka 202 stanowi część obszaru MN24 którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna małogabarytowa,

Cel dzierżawy: zieleń przydomową.

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę do na okres do 3 lat

Wysokość czynszu

(415 m2 x 1,05 zł/m2) 435,75 zł netto

Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki.

Kwota miesięcznego czynszu na dzień wywieszenia wykazu wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% wynosi 535,97 zł

Warunki zmiany wysokości czynszu

 

Aktualizacja wysokości czynszu jeden raz w roku w IV kwartale, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku  -  według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

Do 10-tego dnia każdego miesiąca

Uwagi

Wydzierżawienie na wniosek dotychczasowego dzierżawcy

Data wywieszenia 20.09.2023r
Data zdjęcia wykazu 11.10.2023r

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

/-/ Agata Marciniak-Różak