null

Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Kochowskiego 19

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, przeznaczona została do oddania w dzierżawę.

WYKAZ NR 3/DZ/2023

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Kochowskiego 19

Oznaczenie nieruchomości  według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)

Działki ewidencyjna nr 10 i 12, obręb 7-01-10,

Powierzchnia do przekazania

68 m2

Opis nieruchomości

Grunt częściowo ogrodzony, częściowo zabudowy schodami do budynku mieszkalnego, częściowo wykorzystywany jako dojazd do garażu, częściowo jako zieleń

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Żoliborza Historycznego zatwierdzonego Uchwałą Nr LXXXII/2738/06 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006 roku, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MN1a o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną małogabarytową.

 

Cel dzierżawy: teren do obsługi budynku

 

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres do 3 lat

Wysokość czynszu miesięcznego

 (68 m2 x 3,00 zł/m2) 204,00 zł netto

Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki.

Kwota miesięcznego czynszu na dzień wywieszenia wykazu wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% wynosi 250,92 zł

Warunki zmiany wysokości czynszu

aktualizacja wysokości czynszu jeden raz w roku, zgodnie z publikowanym przez Prezesa GUS współczynnikiem wzrostu cen towarów i usług.

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

opłaty miesięczne – do 10 dnia każdego miesiąca przez cały okres dzierżawy.

Uwagi

Nieruchomość przygotowywana do wydzierżawienia na wniosek dotychczasowego Dzierżawcy