null

Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Modrzejewskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

Wykaz NR 24/2023

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Modrzejewskiej

Oznaczenie nieruchomości  katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)

Działki ewidencyjna nr 165, obręb 7-01-01

Powierzchnia do przekazania

16 m2

Opis nieruchomości

Teren zagospodarowany pod ogródek przydomowy

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia ul. Juliusza Słowackiego zatwierdzonego Uchwałą Nr 2067/LXXXIII/2002 Rady Gminy Warszawa Centrum z dnia 10 października 2002 roku, działka znajduje się w jednostce terenowej MN10, gdzie przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

Cel dzierżawy: ogródek przydomowy

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres do 3 lat

Wysokość czynszu miesięcznego

 (16 m2 x 1,05 zł/m2) 16,80 zł netto

Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki.

Kwota miesięcznego czynszu na dzień wywieszenia wykazu wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% wynosi 20,66 zł

Kwota jednorazowego czynszu za cały okres dzierżawy wraz z podatkiem VAT wynosi 743,90 zł (604,80 zł + VAT).

Warunki zmiany wysokości czynszu

Ze względu na czynsz jednorazowy za cały okres dzierżawy aktualizacji wysokości czynszu nie przewiduje się

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

opłaty miesięczne – do 10 dnia każdego miesiąca przez cały okres dzierżawy.

Uwagi

 


Data wywieszenia wykazu: 23.03.2023 r.
Data zdjęcia wykazu: 13.04.2023 r.

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Agata Marciniak-Różak