null

Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Mścisławskiej 9

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, przeznaczona została do oddania w dzierżawę.

WYKAZ  NR 4/2023
 

Adres nieruchomości

ul. Mścisławska 9

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości (ewidencji gruntów) i księgi wieczystej

Części działek ewidencyjnych nr 52 i 53 z obrębu 7-01-02,

Powierzchnia do przekazania

20 m2

Opis nieruchomości

Grunt zagospodarowany, z częścią ogrodzenia nieruchomości Mścisławska 9.

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Dziennikarskiego z dnia 20.10.2011 r. grunt położony w jednostce terenowej MN 3 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową z przewaga budownictwa jednorodzinnego. Cel dzierżawy – pod aktualne zagospodarowanie.

Forma przekazania nieruchomości
i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres do 3 lat.

Wysokość czynszu

Miesięczna stawka czynszu netto wynosi 1,05 zł/m2.

Miesięczny czynsz netto = 21,00 zł.

Kwota czynszu będzie powiększana o podatek VAT, ustalony według obowiązującej w danym miesiącu stawki (na dzień publikacji wykazu jest to 23%).

Kwota miesięcznego  czynszu wraz z podatkiem VAT wynosi 25,83 zł

Warunki zmiany wysokości czynszu

 

Aktualizacja wysokości czynszu jeden raz w roku w IV kwartale,
z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku, według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku.

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

Do 10 dnia każdego miesiąca.

Uwagi

Wydzierżawienie gruntu na rzecz właściciela przyległej nieruchomości.