null

Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Munka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, przeznaczona została do oddania w dzierżawę.

WYKAZ NR 18/2023

Adres nieruchomości

Warszawa, Munka

Oznaczenie nieruchomości  według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)

działka nr 72 z obrębu 7-01-12

Powierzchnia do przekazania

6,00 m2

Opis nieruchomości

teren wykorzystywany jako zieleń

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Żoliborza Historycznego zatwierdzonego Uchwałą Nr LXXXII/2738/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 roku, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w liniach rozgraniczających ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 5KPj tj. ul. Munka.

Cel dzierżawy: zieleń

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres nie dłuższy niż
3 lata

Wysokość czynszu

Opłata jednorazowa 226,80 zł (6,00m2 x 1,05zł x 12 miesięcy x 3 lata)

Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki.

Kwota jednorazowego czynszu na dzień wywieszenia wykazu wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% wynosi 278,96 zł

Warunki zmiany wysokości czynszu

Ze względu na czynsz jednorazowy za cały okres dzierżawy, aktualizacji wysokości czynszu nie przewiduje się.

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

opłaty miesięczne – do 10 dnia każdego miesiąca przez cały okres dzierżawy.

Uwagi

Nieruchomość przygotowana do wydzierżawienia na wniosek osoby prowadzącej działalność gospodarczą na nieruchomości sąsiedniej

 

 

Data wywieszenia 10.03.2023 r.
Data zdjęcia wykazu 31.03.2023 r.

 

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
/-/ Agata Marciniak-Różak