null

Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Opalińskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz.1899), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

WYKAZ NR 5 /2023

Adres nieruchomości

ul. Opalińskiego

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Działki ewidencyjne nr 149/1 (o pow. 24 m2 ) i nr 149/3 o pow. 6 m2 z obrębu 7-04-15.

Powierzchnia do przekazania

30 m2

Opis nieruchomości

Teren ogrodzony razem z nieruchomością Opalińskiego 15A, wykorzystywany pod zieleń i część dojścia do budynku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Grossów” z dnia 4.10.2001 r. działki są położone w jednostce terenowej MJ/1, której podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Cel dzierżawy – pod aktualne zagospodarowanie.

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres do 3 lat.

Wysokość czynszu

Czynsz ustalony wg miesięcznej stawki netto = 6 gr/m2,

Czynsz netto za okres 3 lat = 64,80 zł.

Kwota czynszu będzie powiększana o podatek VAT, ustalony według obowiązującej w danym miesiącu stawki (na dzień publikacji wykazu jest to 23%).

Kwota rocznego czynszu wraz z podatkiem VAT wynosi 79,70 zł

Warunki zmiany wysokości czynszu

Nie przewiduje się aktualizacji wysokości czynszu, ze względu na jednorazową płatność czynszu za cały okres dzierżawy.

Termin wniesienia opłat z tytułu dzierżawy

W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Uwagi

Wydzierżawienie gruntu na wniosek dotychczasowego dzierżawcy.