null

Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Opalińskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, przeznaczona została do oddania w dzierżawę.

WYKAZ NR 20/2023

 

Adres nieruchomości

Warszawa, Opalińska

Oznaczenie nieruchomości  według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)

działka nr 13/1 z obrębu 7-02-08

Powierzchnia do przekazania

3,00 m2

Opis nieruchomości

teren wykorzystywany jako zieleń

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu osiedla „Rudawka Głogowska” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/720/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 20 grudnia 2002 roku, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w liniach rozgraniczających ulicy Sybilli, skrzyżowania z ulicą Opalińską.

Cel dzierżawy: zieleń

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres nie dłuższy niż
3 lata

Wysokość czynszu

Opłata jednorazowa 113,40 zł (3,00m2 x 1,05zł x 12 miesięcy x 3 lata)

Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki.

Kwota jednorazowego czynszu na dzień wywieszenia wykazu wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% wynosi 139,48 zł

Warunki zmiany wysokości czynszu

Ze względu na czynsz jednorazowy za cały okres dzierżawy, aktualizacji wysokości czynszu nie przewiduje się.

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

opłaty miesięczne – do 10 dnia każdego miesiąca przez cały okres dzierżawy.

Uwagi

Nieruchomość przygotowana do wydzierżawienia na wniosek osoby prowadzącej działalność gospodarczą na nieruchomości sąsiedniej

 

 

Data wywieszenia 10.03.2023 r.
Data zdjęcia wykazu 31.03.2023 r.

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
/-/ Agata Marciniak-Różak