null

Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego 12

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz.1899), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

WYKAZ NR 19/2023

 

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Słowackiego 12

Oznaczenie nieruchomości  według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)

Działka nr 13/1-cz. z obrębu 7-01-07

Powierzchnia do przekazania

35m2

Opis nieruchomości

Część nieruchomości pod kładką stanowiącą przejście do budynku przy ul. Słowackiego 12

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem U8, dla którego stosowanie do ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia ulicy Słowackiego, przewiduje się przeznaczenie podstawowe pod usługi.

 

Cel dzierżawy: sezonowy ogródek gastronomiczny

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres do 31.10.2023 r.

Wysokość czynszu

4,52 zł za 1m2- teren pod ogródek co w stosunku miesięcznym stanowi kwotę  158,20 zł.  Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki.

Na dzień wywieszenia wykazu ww. kwota netto podlega powiększeniu o podatek VAT w wysokości 23%

Warunki zmiany wysokości czynszu

Z uwagi na planowany okres dzierżawy nie przewiduje się aktualizacji czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

Opłaty miesięczne – do 10 dnia każdego miesiąca przez cały okres dzierżawy.

Uwagi

Na wniosek przedsiębiorcy

 

 

Data wywieszenia 10.03.2023 r.
Data zdjęcia wykazu 31.03.2023 r.

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
/-/ Agata Marciniak-Różak