null

Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Parku „Kępa Potocka”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

WYKAZ NR 70/2023

Adres nieruchomości

Warszawa, Park „Kępa Potocka”

Oznaczenie nieruchomości  według katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)

Obręb:7-01-04

Część działki ewidencyjnej nr 4

Powierzchnia do przekazania

  15 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Żoliborza Dziennikarskiego” dla terenu ustalono przeznaczenie pod zieleń urządzona publiczna parkowo – rekreacyjno - sportową (ZPp1).

Cel dzierżawy: ustawienie kontenera i pojemników na śmieci w związku z prowadzoną działalnością gastronomiczną

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres nie dłuższy niż
3 lata

Wysokość czynszu

Czynsz ustalony wg miesięcznej stawki netto = 5,42 zł/m2,

Miesięczny czynsz netto = 81,30 zł.

Kwota czynszu będzie powiększana o podatek VAT, ustalony według obowiązującej w danym miesiącu stawki (na dzień publikacji wykazu jest to 23%).

Kwota miesięcznego czynszu wraz z podatkiem VAT wynosi 100,00 zł

Warunki zmiany wysokości czynszu

Aktualizacja wysokości czynszu jeden raz w roku, zgodnie z publikowanym przez Prezesa GUS współczynnikiem cen towarów i usług.

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

Opłaty miesięczne – do 10 dnia każdego miesiąca
przez cały okres dzierżawy.

Uwagi

Wydzierżawienie gruntu na wniosek dzierżawcy prowadzącego działalność gastronomiczną

Data wywieszenia 24.08.2023r
Data zdjęcia wykazu 14.09.2023r

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
/-/ Renata Kozłowska