null

Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości przy ul. Podstarościch

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

Wykaz NR 22/2023

Adres nieruchomości

Warszawa, ul. Podstarościch

Oznaczenie nieruchomości  katastru nieruchomości (ewidencji gruntów)

 

działka nr 33 z obrębu 7-01-10,

 

 

Powierzchnia do przekazania

54 m2

Opis nieruchomości

Teren niezabudowany, stanowiący zieleń

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Żoliborza Historycznego zatwierdzonego Uchwałą
Nr LXXXII/2738/06 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 roku, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW 2, gdzie przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Cel dzierżawy: zieleń przydomowa

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres do 3 lat

Wysokość czynszu miesięcznego

56,70 zł netto (1,05 zł x 54 m2 )  

Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki.

Kwota miesięcznego czynszu na dzień wywieszenia wykazu wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% wynosi 69,74 zł

Warunki zmiany wysokości czynszu

 

aktualizacja wysokości czynszu jeden raz w roku, zgodnie z publikowanym przez Prezesa GUS współczynnikiem wzrostu cen towarów i usług.

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

opłaty miesięczne – do 10 dnia każdego miesiąca
przez cały okres dzierżawy.

Uwagi

 

 

Data wywieszenia: 23.03.2023 r.
Data zdjęcia wykazu: 13.04.2023 r.

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Agata Marciniak-Różak