null

Rada Seniorów Dzielnicy Żoliborz - kadencja 2020-2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nasza misja:

Rada Seniorów Dzielnicy Żoliborz realizuje projekty seniorów, reprezentuje społeczność seniorów oraz opiniuje decyzje władz dzielnicy. Działania Rady Seniorów skupione są m.in. wokół kultury, ekologii i spraw społecznych.

Celem Rady jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie dzielnicy Żoliborz.

Rada realizuje swój cel poprzez:

 • inicjowanie działań dotyczących życia seniorów w dzielnicy i w m.st. Warszawie, szczególnie w zakresie kultury, ekologii, spraw społecznych;
 • przedstawianie opinii w sprawach dotyczących seniorów wobec organów administracji samorządowej dzielnicy;
 • nawiązywanie współpracy z organizacjami i fundacjami zajmującymi się problemami seniorów;
 • organizowanie imprez i spotkań seniorów, propagujących idee Rady;
 • spotkania informacyjne z przedstawicielami Zarządu oraz Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Do zadań Rady należy pełnienie funkcji konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej w zakresie:

 1. projektów aktów wydawanych przez organy Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy dotyczących spraw ważnych dla seniorów;
 2. integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowania zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz;
 3. monitorowania potrzeb żoliborskich seniorów, występowania z propozycjami rozwiązań, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów;
 4. występowania z inicjatywami likwidacji wszelkich barier ograniczających bezpieczne funkcjonowanie osób starszych, niepełnosprawnych i chorych;
 5. rozwijania idei społeczeństwa obywatelskiego;
 6. współpracy z dzielnicowymi radami seniorów i uczestnictwo w spotkaniach na terenie dzielnic;
 7. promowania aktywnego i zdrowego stylu życia wśród seniorów;
 8. podejmowania działań w celu przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości, wzmacniania relacji wewnątrzpokoleniowych, jak i międzypokoleniowych,
 9. przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, przemocy i wykluczenia ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 10. promowania działań ułatwiających przejście z pracy zawodowej w okres wolny od jej świadczenia;
 11. podejmowanie patronatów i udzielanie poparcia organizacjom, inicjatywom i działaniom służącym poprawie dobrostanu seniorów.

SKŁAD RADY SENIORÓW KADENCJI 2020-2023

 • BŁASZCZAK Elżbieta – Przewodnicząca Rady Seniorów
 • SZWARC Elżbieta – Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów
 • GRUSZCZYŃSKA Anna
 • GRZEGORSKI Krzysztof
 • ŁEPECKI Jan
 • PIEŃKOWSKA Sławomira
 • PIOTROWSKI Wojciech
 • WYPYSKI Krzysztof
 • ZIENKIEWICZ Wiesław


Do pobrania:

Odnośnik: