null

Rejestracja bezrobotnych także w wersji papierowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Pracy m.st. Warszawy uruchomił dodatkową ścieżkę rejestracji – tym razem dla osób, które nie mają możliwości zrobienia tego przez Internet. Od środy, 15 kwietnia, wniosek o zarejestrowanie bezrobotnego i wszelkie niezbędne dokumenty można złożyć także w wersji papierowej.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, stołeczny Urząd Pracy od blisko miesiąca (od 17 marca) obsługuje mieszkańców wyłącznie przez Internet. Osoby, chcące zarejestrować się jako bezrobotne, muszą składać wnioski przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. 

Dla tych, którzy mają problem z rejestracją elektroniczną, uruchomiono dodatkową możliwość: wypełnienia i przesłania papierowej wersji wniosku. Można go pobrać ze strony internetowej Urzędu Pracy m.st. Warszawy bądź odebrać przed głównymi siedzibami Urzędu - przy ul. Grochowskiej 171B oraz przy ul. Ciołka 10A. Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów (lista poniżej) należy wysłać pocztą na adres jednej z głównych siedzib urzędu lub wrzucić do specjalnej skrzynki, która będzie przed urzędem dostępna. 

Ważne: wnioski oraz wszystkie niezbędne dokumenty (tylko ich kserokopie!) muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Datą rejestracji będzie data wpływu dokumentów do urzędu, nie data wysyłki.

Z tej formy rejestracji będą mogły także korzystać bezrobotne osoby niepełnosprawne.   

Do wniosku należy dołączyć kserokopie: 

 • dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku cudzoziemców karta pobytu, paszport, decyzja Wojewody zezwalająca na pobyt w Polsce);
 • w przypadku posiadania tymczasowego adresu zameldowania na terenie działania Urzędu Pracy m.st. Warszawy– zaświadczenia o okresie zameldowania na pobyt czasowy ma terenie Warszawy;
 • świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu lub innych dokumentów, potwierdzających kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
 • świadectw pracy;
 • w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - dokumentu potwierdzającego stopień;
 • dokumentów, stwierdzających przeciwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli osoba takie posiada;
 • w przypadku rejestracji po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej lub w okresie jej zawieszenia należy przedłożyć kserokopię dokumentów, potwierdzających aktualny status oraz zaświadczenia z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zawierającego miesięczną podstawę wymiaru tych składek;
 • osoby, które współpracowały przy prowadzeniu działalności gospodarczej - zaświadczenia z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,  zawierającego miesięczną podstawę wymiaru tych składek;
 • osoby, które były zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy powinny przedłożyć kserokopię zaświadczenia o wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące) oraz w przypadku pobierania zasiłków chorobowych zaświadczenia, określającego podstawę wymiaru tych zasiłków;
 • osoby, które były zatrudnione w ramach umowy zlecenia,  umowy agencyjnej lub  innej umowy o świadczenie usług lub współpracy powinny przedłożyć kserokopię zaświadczenia o wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące) wraz z adnotacją o odprowadzaniu składek na ZUS i FP, a w przypadku pobierania zasiłków chorobowych zaświadczenia określającego miesięczną podstawę wymiaru tych zasiłków;
 • w przypadku pobierania zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia,  wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności należy przedłozyć kserokopię zaświadczenia z ZUS o okresach pobierania tych świadczeń ze wskazaniem miesięcznej podstawy wymiaru zasiłków i świadczenia;
 • świadectwa zwolnienia z zakładu karnego;
 • osoby, które wykonywały pracę w okresie pozbawienia wolności -  zaświadczenia o okresie  wykonywanej  pracy oraz osiąganym wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące);
 • książeczki wojskowej w przypadku odbycia zasadniczej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych lub innych okresów, które mają wpływ na uprawnienia wynikające ze statusu;
 • zaświadczenia z ZUS o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • osoby, które sprawowały osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, muszą dostarczyć kserokopię zaświadczenia z ZUS, obejmującego okres podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu sprawowania tej opieki;
 • osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i utrata prawa do tych świadczeń spowodowana była śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana, powinny dostarczyć kserokopię zaświadczenia wystawionego przez właściwy organ - o okresie pobierania świadczeń  i przyczynie utraty. 

Jeżeli osoba składająca wniosek była już wcześniej zarejestrowana jako bezrobotna, ponowna rejestracja polega na uzupełnieniu i modyfikacji danych, które istnieją w rejestrze. Urząd Pracy m.st. Warszawy zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedłożonych dokumentów oraz danych osobowych.

Więcej informacji: https://warszawa.praca.gov.pl/-/12097047-rejestracja-takze-droga-papierowa