null

Składamy wnioski w ramach inicjatywy lokalnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zachęcamy do składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej związanej z szyciem masek ochronnych. Urząd może zakupić potrzebną ilość materiału oraz drobnych przyborów koniecznych do ich uszycia. 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz wszystkich, którzy chcą pomóc naszym mieszkańcom a przede wszystkim seniorom, w nieodpłatnym zaopatrzeniu się w maseczki ochronne.

Maseczki uszyte w ramach inicjatywy lokalnej może otrzymać każdy mieszkaniec, który zgłosi taką potrzebę.

Poniżej informacja dotycząca inicjatywy lokalnej:

Kto może składać wnioski?

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej może złożyć minimum dwoje mieszkańców Warszawy (bez względu na wiek i zameldowanie) lub w ich imieniu organizacja pozarządowa.

Jak i gdzie uzyskać pomoc?

Koordynatorem ds. inicjatywy lokalnej w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy jest Anna Orzechowska, która chętnie udzieli informacji i pomocy przy pisaniu wniosków. 

Jakie pomysły można realizować w ramach inicjatywy lokalnej?

Pomysły muszą wpisywać się w jeden z obszarów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalność charytatywna; działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; rewitalizacja; promocja i organizacja wolontariatu; edukacja, oświata i wychowanie; działalność w sferze kultury fizycznej; turystyki; ochrony przyrody.

Jak złożyć wniosek o inicjatywę lokalną?

Wnioski o inicjatywę lokalną składamy w formie papierowej na formularzu. Formularz dostępny jest na stronie: http://inicjatywa.um.warszawa.pl/na-glownej/jak-zrealizowa-inicjatyw-wniosek-i-realizacja

Załącznik: