null

Warszawa wspiera organizacje pozarządowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z epidemią koronawirusa miasto podjęło szereg działań, aby pomóc organizacjom społecznym w realizacji zadań na rzecz mieszkańców. W tym celu zaproponowane zostały zmiany w umowach dotacyjnych i wystosowany apel o uwzględnienie NGO w rządowej specustawie zwalczania COVID-19.

Zmiany w warunkach realizacji zadań publicznych przez NGO

31 marca 2020 r. Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie, które dopuszcza zmianę terminów realizacji zadań wskazanych w ogłoszeniu konkursowym. Dokument umożliwia również zmianę warunków ich realizacji, o ile nie zmieni to kryteriów oceny ofert złożonych w otwartym konkursie, w którym dokonano wyboru zleceniobiorcy.

Informacje na ten temat są dostępne na stronie ngo.um.warszawa.pl/aktualnosci.

Zmiany w umowach dotacyjnych 

Miasto zaproponowało NGO aneksy do umów. 11 marca 2020 r. organizacje zostały poproszone o przeanalizowanie możliwości prowadzenia części działań w formie zdalnej oraz przełożenia terminów wydarzeń. Poszczególne zmiany do umów są indywidualnie rozpatrywane przez dyrektorów biur i burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: ngo.um.warszawa.pl/rekomendacje-pelnomocniczki-ds-organizacji-pozarządowych

Została również wprowadzona rekomendacja, aby władze dzielnicy i dyrektorzy miejskich biur wprowadzali do umów dotacyjnych z NGO klauzule, które umożliwiają zawarcie aneksów. Umożliwi to uregulowanie zasad, wedle których organizacje pozarządowe będą realizowały zadania publiczne lub część z nich w czasie epidemii. 

Stanowisko Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

WRDPP - zrzeszająca przedstawicieli organizacji pozarządowych, prezydenta oraz Rady m.st. Warszawy - przygotowała dwa apele do Przewodniczącego ds. Pożytku Publicznego, którym jest wicepremier Piotr Gliński. Dotyczą one obecnej sytuacji sektora organizacji społecznych. W swoim stanowisku z 12 marca 2020 r., WRDPP zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań w rządowej specustawie, które uwzględnią również organizacje pozarządowe. 

Dodatkowo, WRDPP w kolejnym apelu z 24 marca 2020 r., zwracała uwagę na brak możliwości wypełnienia przez NGO ustawowego obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz elektronicznego podpisania dokumentu przez zarząd organizacji w terminie do 31 marca 2020 r. 

Ulgi w zapłacie czynszu za najem miejskich lokali

Organizacje pozarządowe, które wynajmują lokale z zasobów Warszawy, mogą skorzystać z możliwości jednokrotnego obniżenia czynszu z powodu pogorszenia sytuacji finansowej – obniżka nie może dotyczyć więcej niż 3 miesięcy w okresie 5 lat. Istnieje również możliwość odroczenia zapłaty lub rozłożenia na raty całej należności lub jej części. NGO mogą skorzystać z tego rozwiązania po złożeniu wniosku, ale dopiero w przypadku, jeśli płatności są już opóźnione. 

Poniżej informacja, którą miasto przekazało organizacjom pozarządowym 23 marca 2020 r. w tej sprawie: ngo.um.warszawa.pl/możliwość skorzystania z ulg w zapłacie czynszu

Przedłużony nabór do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Branżowe komisje dialogu społecznego mogą zgłosić kandydatury na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego V kadencji do 30 kwietnia 2020 r. Szczegóły na stronie WRDPP, dotyczącej kadencji 2020-2023

Prace komisji dialogu społecznego

Dzielnicowe i branżowe komisje dialogu społecznego pracują w formie zdalnej. Portal ngo.pl przygotował przegląd aplikacji, z których mogą korzystać organizacje pozarządowe do organizacji spotkań w trybie on-line.

Konkursy ofert i system małych dotacji odbywają się bez zakłóceń

Terminowo ogłaszamy kolejne konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i ich wyniki. Trwają również nabory w systemie małych dotacji oraz powoływane są komisje konkursowe, których posiedzenia odbywają się zdalnie. 

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych działa zdalnie

Współfinansowane ze środków miejskich SCWOP działa zdalnie, a szkolenia i seminaria odbywają się w formule webinariów. Eksperci centrum udzielają porad i konsultacji telefonicznie, mailowo lub przez komunikatory internetowe.

Więcej aktualnych informacji dla organizacji pozarządowych: warszawa.ngo.pl oraz ngo.um.warszawa.pl